Przetargi.pl
„Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dostawę, instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną w następujących lokalizacjach: - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, Taczanów Drugi 32c 63-300 Pleszew. - Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, Lenartowice 59, 63-300 Pleszew. b) Zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły c) Ponadto, Zamawiający wymaga, żeby: - Dostarczany sprzęt były fabrycznie nowy (nie starszy niż 9 miesięcy przed dostawą), pozbawiony wad fizycznych i prawnych. - Przewody niezbędne do prawidłowego działania zainstalowanych urządzeń zostały umieszczone w plastikowych korytkach – osłonach, przytwierdzonych w sposób stały do ściany. - Koszt elementów w skazanych w tiret drugie powyżej oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia instalacji ponosi Wykonawca. - Powstające odpady w wyniku przeprowadzonych dostaw zutylizować na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującą na terenie Miasta i Gminy Pleszew segregacją odpadów, - Wykonawca zapewnił bezpieczne warunki realizacji dostaw, w szczególności podczas prowadzenia montażu dostarczanego sprzętu i przestrzegania przepisów bhp, - Wykonawca zabezpieczył pomieszczenia (w których będzie odbywał się montaż dostarczonego wyposażenia) w taki sposób aby w trakcie dostawy, oraz montażu nie uszkodzić elementów pracowni lekcyjnych, w tym ścian, podłóg, - Wykonawca uporządkował pracownie lekcyjne po przeprowadzonych w nich pracach montażowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych),
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); c) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; d) formularz cenowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 SIWZ); e) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach