Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa świetlicy w m. Ślubów wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa świetlicy w m. Ślubów wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa świetlicy w m. Ślubów wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Budynek świetlicy znajduje się w m. Ślubów, numer 22, gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie, na działce nr 75. Powierzchnia zabudowy – 528 m2 Powierzchnia dachu 712 m2 Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, przykrytym dachem wielospadowym. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania następującego zakresu robót: I Przebudowa dachu:  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  Roboty dachowe i pokrywcze,  Roboty dodatkowe i uzupełniające, II Wymiana stropu:  Roboty rozbiórkowe,  Roboty odtworzeniowe, III Instalacja elektryczna: - instalacja odgromowa. -instalacja oświetlenia. IV Instalacja oświetlenia wewnętrznego. V Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych:  Roboty murowe,  Roboty w kuchni,  Roboty w pomieszczeniu toalety damskiej oraz nad nim,  Roboty na poddaszu,  Roboty na korytarzu i w pomieszczeniu I,  Roboty w pomieszczeniu WC,  Schodołaz (dostawa i montaż) Zamawiający informuje jednocześnie, że przekaże plac budowy nie wcześniej niż w terminie 27.05.2019 r. UWAGA: Przy realizacji w/w zadania należy zabezpieczyć: - 2 zamontowane wewnętrzne klimatyzatory, - posadzkę z klepek drewnianych, - zabezpieczyć okna przed zniszczeniem, - materiał drewno należy ułożyć w stos i przekazać inwestorowi (użytkownikowi), - materiał z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem, - zastosować się do wytycznych z Tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z remontem dachu od strony drogi. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót. 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm. 3. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych we wszystkich zakresach wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne oraz osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. /Adekwatnie do czasookresu wykonywania wymienionych przez Zamawiającego czynności w okresie jej trwania/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości : 15 000,00 złotych ( piętnaście tysięcy złotych ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu ( przelewem na konto ), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) 4.Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu wadialnego, a jego oryginał deponuje w sekretariacie UM i G w Górze, pokój nr 101 przed terminem złożenia ofert, tj. przed 28.03.2019 r. przed godz. 12.00 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem PKO BP S.A. 45102052260000620204970226 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na ......................................( nazwa postępowania). 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7.Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8.Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 9.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 10.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz , - zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium , opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. UWAGA: W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W FORMIE INNEJ NIŻ PIENIĄDZ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DWIE MOŻLIWOŚCI: - DOKUMENT WADIALNY WSKAZUJE W TREŚCI NA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONSORCJUM, - UZWZGLĘDNIAJĄC wyrok z dnia 15 lutego 2018 r. wydany w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sądu Najwyższego: ,,gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu”. Jeżeli koniec terminu związania ofertą przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, lub sobotę, nie ma potrzeby przedłużania go do następnego dnia. Zakończeniem biegu terminu związania ofertą jest bowiem zawsze konkretny dzień wyznaczony przez zamawiającego i wyliczony na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma przy tym znaczenia, czy upływ tego terminu przypadnie w sobotę czy jakikolwiek dzień ustawowo wolny od pracy. Termin związania ofertą nie przedłuża się bowiem do poniedziałku tylko kończył w sobotę lub dzień wolny od pracy. Podsumowując: wymagana ważność dokumentu wadialnego to upływ terminu związania ofertą niezależnie od tego, czy przypada on na sobotę czy dzień ustawowo wolny od pracy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych, których wzór stanowi załącznik 1.1. do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – jeżeli dotyczy, - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach