Przetargi.pl
Centrum rekreacji w Mietkowie

Gmina Mietków ogłasza przetarg

 • Adres: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 168 113 , fax. 713 168 184
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mietków
  ul. Kolejowa 35
  55-081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 713 168 113, fax. 713 168 184
  REGON: 93193509800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mietkow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Centrum rekreacji w Mietkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum rekreacji w Mietkowie wyposażonego w elementy małej architektury, urządzenia siłowni plenerowej, wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego oraz ciągów pieszych (dojścia do placu i urządzeń). Nazwa zadania: „Centrum Rekreacji w Mietkowie”. Zakres inwestycji obejmuje: 1) dostawę, zabudowę i montaż urządzeń do plenerowej rekreacji – urządzenia siłowni, 2) wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej – dojścia do urządzeń siłowni i placu rekreacyjnego, 3) wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego, 4) montaż elementów małej architektury (ławki, tablica promocyjna, gra planszowa, stojaki na rowery i kosze na śmieci), 5) przebudowę istniejącej płyty placu rekreacyjnego wraz z wyposażeniem do gier rekreacyjnych, 6) budowę odwodnienia centrum rekreacyjnego, 7) uporządkowanie terenów zielonych po robotach montażowych z obsianie trawą. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, pełną dokumentację dotyczącą wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w ST, Umowie, niniejszej Specyfikacji oraz przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji zgodności CE dla wszystkich elementów zamówienia wymagających tej deklaracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz szacunkowy przedmiar robót przekazane jako załączniki do SIWZ wraz ze STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 5.000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 275, z 2008r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Oleśnica o/Mietków Numer 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: ”Centrum rekreacji w Mietkowie”. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem należy do oferty dołączyć kserokopię wpłaty wadium w pozostałych przypadkach należy do oferty dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres związania ofertą. Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku zamawiającego. Zamawiający postępuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, przy zwrocie jak i zatrzymaniu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach