Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” oraz budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” oraz budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” oraz budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 3.2 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Część I – wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu w ramach projektu pn.: „Ciepło dla Załucza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac przy termomodernizacji budynku: - ocieplenie ścian i piwnic styrodurem; - ocieplenie dachu – styropapą; - wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej; - wymiana zewnętrznej stolarki okiennej; - demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz montaż nowej instalacji c.o.; - wymiana pieca węglowego z systemem zarządzania energią sterującym pracą kotła; - montaż systemu solarnego; - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej z term elektrycznych; - modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED; Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. UWAGA: Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały i/lub produkty opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. UWAGA WYKONAWCY: w Dokumentacji projektowej w części: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SOLARNEJ omyłkowo zamieszczono zapisy dotyczące pompy ciepła. Zakres rzeczowy inwestycji nie zakłada montażu pompy ciepła - jej koszt nie podlega wycenie. Z uwagi na powyższe zamawiający załącza do SIWZ dodatkowo OPIS TECHNICZNY WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – POPRAWIONY W CZĘŚCI: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SOLARNEJ - bez zapisów dotyczących pompy ciepła. Kod CPV: 4500000-7 Roboty budowlane , 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 09332000-5 Instalacje słoneczne Część II – wykonanie robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac przy termomodernizacji budynku: - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji pod poddaszem nieogrzewanym; - ocieplenie stropodachu nad częścią mieszkalną internatu; - wymiana zewnętrznej stolarki okiennej; - modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED; - montaż oświetlenia awaryjnego na podstawie planu ewakuacji budynku; - montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kW, - demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz montaż nowej instalacji c.o. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. UWAGA: Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały i/lub produkty opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. UWAGA WYKONAWCY: w Dokumentacji projektowej w PKT 1 CZĘŚĆ OPISOWA - MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU INTERNATU W PIOTROWICACH O MOCY 30kW w pkt 8 Część informacyjna ppkt 8.1 Dokumenty i w ppkt 8.2 Uwarunkowania – omyłkowo wpisano treści nie dotyczące realizacji zadania. Z uwagi na powyższe zamawiający załącza do SIWZ dodatkowo dokument - PKT 1 CZĘŚĆ OPISOWA - MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU INTERNATU W PIOTROWICACH O MOCY 30kW poprawiony w części - pkt 8 Część informacyjna ppkt 8.1 Dokumenty i w ppkt 8.2 Uwarunkowania. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 Tynkowanie, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45443000-4 Roboty elewacyjne, 09332000-5 Instalacje słoneczne 4. Termin wykonania zamówienia (Część I-II): od dnia 4 maja 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium. 8.1 Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 zł – cz. 1 /20 000 zł - cz. 2 przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 8.3 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 z dopiskiem „Wadium – Załucze/wadium - Piotrowice”. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.. 8.4 Dowód wniesienia wadium – w formie innej niż pieniężna, powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału). Z treści dokumentu (gwarancji/poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach