Przetargi.pl
Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 42404
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  REGON: 58444840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu „B” (wg normy PN EN 1789) wraz z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) formularzu „Wymagania i parametry techniczne” (zgodnie z załącznikiem do SIWZ). 3.2 Oferowany pojazd z wyposażeniem musi być zgodny z opisem przedstawionym w formularzu „Wymagania i parametry techniczne”. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione dane nie spełniające wymagań tam określonych oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie sprzeczna z treścią SIWZ. 3.3 Oferowany ambulans musi posiadać świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną). 3.4 Zamówienie obejmuje: a) dostarczenie ambulansu do siedziby Zamawiającego, b) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonego ambulansu oraz wyposażenia, c) serwis gwarancyjny ambulansu i wyposażenia. 3.5 W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły posiadające minimum takie cechy jak podane w opisie przedmiotu zamówienia („Wymagania i parametry techniczne”) lub posiadające równoważne rozwiązania techniczne lub technologiczne lub funkcjonalność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają określone wymagania. 3.6 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: KOD CPV –34114121-3 Karetki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach