Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008L ŁUNIEW – ŁUKOWISKO – MANIE – DROGA KRAJOWA NR 2 W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNICA OD KM 12+400 DO KM 12+913,59 ODCINEK O DŁUGOŚCI 513,59 MB – BUDOWA CHODNIKA

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 431 909, , fax. 833 437 975
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 90a
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 431 909, , fax. 833 437 975
  REGON: 30238741000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbp.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008L ŁUNIEW – ŁUKOWISKO – MANIE – DROGA KRAJOWA NR 2 W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNICA OD KM 12+400 DO KM 12+913,59 ODCINEK O DŁUGOŚCI 513,59 MB – BUDOWA CHODNIKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – droga krajowa nr 2 w miejscowości Rogoźnica od km 12+400 do km 12+913,59 odcinek o długości 513,59 mb – budowa chodnika” Zakres robót obejmuje m.in.: -Roboty ziemne, -Zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej, -Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach