Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej o nr 1229L

Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Plac Potockiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3527400, 01, 3528566, , fax. 83 3527402
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim
  Plac Potockiego 1
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 3527400, 01, 3528566, , fax. 83 3527402
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej o nr 1229L
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 1229L na odcinku Białka – Ustrzesz – Zbulitów Duży w miejscowości Białka na odcinku o długości 1 600 mb i szerokości jezdni 5,50m. W zakresie przebudowy, między innymi są: a) Koryta na poszerzeniach jezdni – 247,50 m2; b) Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna – 11 014,50 m2; c) Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna – 10 723,50 m2; d) Nawierzchnia bitumiczna: wyrównanie masą mineralnobitumiczną – 529 ton, warstwa ścieralna gr. 4 cm – 11 200,00 m2; e) Remont przepustu o śr. 80 cm; W zakres zamówienia wchodzi również: a) Umieszczenie tablic informacyjnych o realizacji zadania przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wzór tablicy zostanie przesłany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; b) Wykonanie przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach