Przetargi.pl
wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie remontu pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii dla projektu pn.: Stop dla raka jelita grubego – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG. Ogólny zakres robót: Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe: - rozbiórka ścianki z cegły - rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych, - wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej - wykonanie posadzkowych wylewek cementowych - wzniesienie ścianki murowanej wydzielającej kabinę prysznicową - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek - licowanie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi ( wymagana wysoka klasa antypoślizgowości płytek podłogowych. - malowanie ścian i sufitów. Roboty w zakresie instalacji wod – kan i wentylacji - wykonanie nowej instalacji wod-kan - montaż nowych przewodów kanalizacji sanitarnej - wykonanie podejść pod przybory sanitarne - montaż ustępu typu Geberit - montaż przyborów sanitarnych - montaż baterii umywalkowej i 1 prysznicowej - montaż nowych przewodów instalacji wodnej z rur PP-R PN20 wraz z izolacją - montaż nowych przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej - zabudowa brodzika do kabiny natryskowej - montaż grzejnika - wykonanie przewodów wentylacji mechanicznej - próby i odbiory instalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach