Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachów, kominów oraz roboty dodatkowe - 2 budynki mieszkalne 1-rodzinne w miejscowościach Zarzecze gm. Chybie, Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numery inwentarzowe 110/4/BM, 110/2/BM1tr. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 4/2011/RB

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachów, kominów oraz roboty dodatkowe - 2 budynki mieszkalne 1-rodzinne w miejscowościach Zarzecze gm. Chybie, Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numery inwentarzowe 110/4/BM, 110/2/BM1tr. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 4/2011/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie remontu dachów, kominów oraz roboty dodatkowe - 2 budynki mieszkalne 1-rodzinne w miejscowościach Zarzecze gm. Chybie, Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numery inwentarzowe 110/4/BM, 110/2/BM1tr. A) Wykonanie remontu dachu oraz komina w budynku 1-rodzinnym położonym przy ul. Podgroble 28 w miejscowości Zarzecze gm. Chybie pow. cieszyński woj. śląskie. Numer inwentarzowy 110/4/BM, Zakres prac obejmuje: - Roboty rozbiórkowe - Roboty remontowo - budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem komina - Wykonanie ław kominiarskich - Wykonanie barier śniegowych. - Wykonanie instalacji odgromowej - Wykonanie stopnia schodowego B) Wykonanie remontu dachu oraz komina w budynku 1-rodzinnym położonym przy ul. Dolna 3 w miejscowości Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numer inwentarzowy 110/2/BM1tr, Zakres prac obejmuje: - Roboty rozbiórkowe - Roboty remontowo - budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem komina - Wykonanie ław kominiarskich - Wykonanie barier śniegowych. - Wykonanie instalacji odgromowej 2. Informacje dodatkowe. 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach