Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego-stodoły w Stobrawie

PGL LP Nadleśnictwo Brzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Kilińskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048030, 4048037 , fax. 0-77 4048044
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Brzeg
  ul. Kilińskiego 1 1
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048030, 4048037, fax. 0-77 4048044
  REGON: 53056142600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeg.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego-stodoły w Stobrawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku gospodarczego-stodoły oraz częściowej wymianie deskowania ścian zewnętrznych i bramy wjazdowej w Stobrawie przy ul. Leśnej 2. Zakres robot do wykonania: 1) Wymiana dachu. Wymiana pokrycia dachu polegać będzie na rozebraniu istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, zamontowaniu folii dachowej paro przepuszczalnej, wymianie łat dachowych i obróbek blacharskich w postaci pasa nadrynnowego szerokości 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy wymienić uszkodzone deski czołowe i wiatrownice. Rynny dachowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej fi 150 mm, rury spustowe fi 120 mm. Pokrycie dachu wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę, nad przylegającą szopą wykonać pokrycie z blachy trapezowej powlekanej w kolorze dachówki. Po zakończeniu robót dekarskich odtworzyć na nowo instalację odgromową i dokonać niezbędne pomiary. Materiały z rozbiórki wywieźć na wysypisko i przekazać do utylizacji. 2) Częściowa wymiana deskowania ścian zewnętrznych i bramy wjazdowej. Należy wymienić uszkodzone deski obudowy zewnętrznej stodoły w ilości ok. 20% i 50% obudowy zewnętrznej szopy z desek nie struganych gr. 25 mm oraz przesuwne wrota deskowe od strony podwórza. Deski impregnować dwukrotnie środkiem grzybobójczym. Obudowę ścian z desek impregnować dwukrotnie środkiem ogniochronnym metodą opryskiwania ciągłego obustronnie. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 7 do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie ww. roboty budowlanej. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że efekt prac musi się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w dokumentacji postępowania Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada dokumentacja postępowania, może nieść za sobą ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, niż przyjęte. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 4. Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Brzegu, nr rachunku 11 2030 0045 1110 0000 0234 6240 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego-stodoły w Stobrawie. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie, pok. Nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brzeg/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach