Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-250 Wołczyn, Ul. Traugutta 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 418 84 58 , fax. 77 418 85 02
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
  Ul. Traugutta 1 1
  46-250 Wołczyn, woj. opolskie
  tel. 77 418 84 58, fax. 77 418 85 02
  REGON: 53244057200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wodociagiwolczyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki. Obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki i części miasta Wołczyn położonej przy ulicy Byczyńskiej. Zakres robót obejmuje budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych wraz z przyłączami, czterema przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi mającymi na celu odprowadzenie ścieków bytowych pochodzących z obszarów zabudowanych na tym terenie i ich odprowadzenie dalej na oczyszczalnię ścieków w Wołczynie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wodociagiwolczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach