Przetargi.pl
Remont dachu budynku Nowy Świętów 37a

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4092100 , fax. 77 4092101
 • Data zamieszczenia: 2014-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 4092100, fax. 77 4092101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Nowy Świętów 37a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku Nowy Świętów 37a. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1962.72 z dnia 28.10.1972r. i podlega opiece Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Do zakresu zamówienia należy m.in. : -wymiana pokrycia z dachówki karpiówki oraz cementowej na dachówkę karpiówkę w łuskę (bez przybudówek) w kolorze grafitowym matowym angoba- na pow.575,8 m2. -demontaż łat - na pow. 575,8 m2 ,-montaż kontrłat - na pow. 575,8 m2 ,-montaż łat - na pow. 575,8 m2 -montaż izolacji z folii - na pow. 575,8 m2-wymiana podłogi z desek na strychu - na pow. 171 m2 -wzmocnienie belek stropowych - na długości 60 m ,-wymiana belek stropowych ( szacunkowo) - na długości 50 m,-wymiana izolacji cieplnej w stropie - na pow. 171,78 m2 ,-wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -murłat i podwalin - 16 m ,słupów -8 m , mieczów , zastrzałów - 4 m ,-wzmocnienie krokwi - o długości 50 m,-odgrzybienie bali , krawędziaków - - o pow. 400 m2,-przemurowanie kominów - o objętości 5,678 m3,-wymiana instalacji odgromowej - o długości 90 m,-wymiana rynien - o długości 79,70 m, -wymiana rur spustowych - o długości 32 m,-wymiana pokrycia z blachy - na powierzchni 27 m2,-wymiana obróbek blacharskich - na pow. 88, 7 m2-wymiana pokrycia z papy (przybudówki )- na pow. 83,65 m2-wymiana rynien (na dachach płaskich) - o długości 79,70 m,-wymiana rur spustowych ( na dachach płaskich )- o długości 14,20 m,-wywóz gruzu. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w Projekcie budowlanym remontu dachu Nowy Świętów 37 a , ślepym kosztorysie z przedmiarem robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej GTBS Sp. z o.o. www.bip.tbs.glucholazy.pl oraz są dostępne w siedzibie GTBS Sp. z o.o. - w Dziale Technicznym pok. nr 31 , II p. W dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ zostały wskazane z nazwy materiały budowlane Oznacza to , że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów , wyrobów o nie gorszej jakości i nie gorszych parametrach niż opisane w załącznikach do niniejszej SIWZ. Do Wykonawcy należy obowiązek udowodnienia , że materiał , wyrób zastosowany przez Wykonawcę spełnia wymogi materiału , wyrobu opisanego przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 ,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych PLN). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą . Wadium należy wnieść na etapie składania ofert. Dopuszczalne formy wadium : - pieniężna - poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe, -poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego tj. Gminy Głuchołazy w: WBK 29 1090 2167 0000 0005 6200 0051. Prosimy o umieszczenie zapisu na przelewie: Wadium , remont dachu budynku Nowy Świętów 37A. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w oddzielnej kopercie razem z ofertą z oznaczeniem Wadium . Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kserokopię wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tbs.glucholazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach