Przetargi.pl
Remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym Opolskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 9A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545712 , fax. 77 4545712
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Hallera 9A 9A
  45-867 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545712, fax. 77 4545712
  REGON: 53130874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym Opolskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na remoncie instalacji centralnego ogrzewania usytuowanej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Stokrotek 2-26 w Opolu, zgodnie z zakresem szczegółowo określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otbs.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach