Przetargi.pl
Wykonanie remontu 27 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250 , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36
  88100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu 27 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w 27 lokalach mieszkalnych, obecnie niezamieszkanych, stanowiących własność Miasta Inowrocławia, przy ul.:  część 1: Dworcowej 44/5, Dworcowej 47/7, Dworcowej 53/36, Dworcowej 53/46, Dworcowej 92/8, Pakoskiej 7/12,  część 2: Kr. Jadwigi 44/6a, Solankowej 10/3, Solankowej 10/17, Studziennej 20/1, Szerokiej7/1a,  część 3: Osiedle Okrężek 7/6, M.Skłodowskiej Curii 24-26/8, Toruńskiej 8/8a, Toruńskiej 20/19, Toruńskiej 113/11,  część 4: Stare Miasto 38/3, Stare Miasto38/7, Św.Ducha 54/12, Św.Ducha 77/8, Ziarniaka 9/1,  część 5: Pięknej 17/5, Poznańskiej 2B/2, Poznańskiej 2B 3, Poznańskiej 33/10, Poznańska 34/11, Poznańskiej 37/1. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, załączonymi do SIWZ. 2. W zakres robót remontowych wchodzi w szczególności wykonanie: 1) robót rozbiórkowych, tynkarskich, malarskich; 2) naprawy lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; 3) wymiany kratek wentylacyjnych; 4) naprawy lub wymiany podłóg i posadzek; 5) izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej; 6) postawienia ścianek działowych, 7) okładzin kartonowo - gipsowych; 8) wymiany rur kanalizacyjnych i wodociągowych w niezbędnym zakresie, wymiany podejść odpływowych i dopływowych; 9) dostawy i zamontowania kuchni gazowych i pieców kuchennych z osprzętem; 10) przestawienia pieców kaflowych; 11) dostawy i zamontowania: zlewozmywaków, umywalek, ustępów, bojlerów, baterii umywalkowych i zlewozmywaków, wodomierzy; 12) wywozu i utylizacji gruzu. 3. Wykonawca może składać ofertę na dowolną liczbę części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach