Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Novum-Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3896231 , fax. 52 3897263
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Novum-Med Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 26
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3896231, fax. 52 3897263
  REGON: 9321366300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital-wiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do celów opałowych w ilości 200 000 litrów do zbiorników Magazynu Paliw Kotłowni Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku. Dostarczany olej napędowy grzewczy musi być zgodny z normą PN-C 96024:2011 dla gatunku L1. 2. Podana ilość jest wielkością szacunkową w okresie 12 m-y. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części paliwa wynikającej z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania / warunki atmosferyczne w sezonie grzewczym 2017/2018. 3. Oleju napędowy grzewczy o Parametrach/ wymaganiach technicznych i jakościowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia : 1) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg 2) temperatura zapłonu .min. 56 0C 3) gęstość w temperaturze 15 0C, max. 860 kg/m3 4) temperatura płynięcia .max. -20 0C 5) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0C, .max. 6,00 mm2/s 6) skład frakcyjny : - do 2500C destyluje max. 65% (V/V) - do 3500C destyluje min. 85 % (V/V) 7) zawartość siarki max 0,20%.(m/m) 8) zawartość wody max. 200 mg/kg 9) pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m) 10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24mg/kg 11) pozostałość po spopieleniu, max 0,01% (m/m) 12) barwa ( wizualna ) czerwona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. 2012.1059 z późn.zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz. 2. Podpisany formularz oferty– wg załącznika Nr 4 do siwz. 3. Koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi. 4.Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacji technicznej 5.Oświadczenie, że posiada ważną kaucję gwarancyjną i jest wpisany w Wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w zał. Nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług i zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach