Przetargi.pl
Świadczenie usług samochodowego transportu sanitarnego dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Novum-Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3896231 , fax. 52 3897263
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Novum-Med Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 26
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3896231, fax. 52 3897263
  REGON: 9321366300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital-wiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług samochodowego transportu sanitarnego dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1 : Usługi w zakresie samochodowego transportu sanitarnego ( przewóz pacjentów) na terenie gminy Więcbork /Strefa I / i poza obszarem gminy Więcbork /Strefa II/ : - bez ratownika - z ratownikiem/ ratownikiem medycznym - transport sanitarny krwi, preparatów krwiopochodnych i szczepionek Świadczenie usług odbywać się będzie w systemie ciągłym 24 godzinnym w okresie 24 m- cy, przez co rozumieć należy przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również dni wolne od pracy i święta. Szacunkowa ilość kilometrów i wozogodzin w poszczególnych Strefach na 24 miesiące wynosi : Strefa I - bez ratownika - 800 km / 100 h - z ratownikiem/ ratownikiem medycznym 3600 km / 250 h Strefa II - bez ratownika - 19 000 km - z ratownikiem/ ratownikiem medycznym - 172 000 km - transport sanitarny krwi, preparatów krwiopochodnych i szczepionek – 31 200 km Zakres usług dla zadania 1 podany jest w projekcie umowy § 2 - załącznik nr 11 do SIWZ ZADANIE 2 : 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie transportu sanitarnego pacjentów zespołem specjalistycznym lub podstawowym. Transport zespołem specjalistycznym w składzie: lekarz, dwóch ratowników medycznych, zespołem podstawowym z jednym ratownikiem medycznym i kierowcą-ratownikiem medycznym, ambulansami typu „C” i „B” wg PN-EN 1789. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów - zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3.Integralną część umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 – wzór zlecenia na transport sanitarny, Załącznik nr 2 – wzór zestawienia przewozów, Załącznik nr 3 – formularz cenowy Szacunkowa ilość kilometrów i wozogodzin w poszczególnych Strefach na 24 miesiące wynosi: Transport sanitarny z lekarzem i z dwoma ratownikami medycznymi: 2400 km / 48 h Transport sanitarny z jednym ratownikiem medycznym i kierowcą ratownikiem medycznym : 500km / 20 h Zakres usług dla zadania 2 podany jest w projekcie umowy § 3 - załącznik nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwy podmiot. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Kujawsko - Pomorski.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.. 2.Podpisany formularz oferty– wg załącznika nr 4 do siwz. 3.Podpisany formularz cenowy – wg załącznika nr 5 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach