Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87821 Baruchowo, Baruchowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 845 612 , fax. 542 845 612
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o.
  Baruchowo 54
  87821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 845 612, fax. 542 845 612
  REGON: 34040849100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkbaruchowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZGKiMR Sp. z o.o. w Baruchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON w ilości do 120 000 litrów z przeznaczeniem do tankowania pojazdów i sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w w Baruchowie pod nr 54. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez tankowanie zbiornika ON zlokalizowanego na terenie Zakładu. 2. Wielkość przedmiotu zamówienia wskazana w pkt. 1 jest wielkością maksymalną, określoną na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej rocznego zapotrzebowania na paliwa stanowiące przedmiot zamówienia. Oznacza to, iż Zamawiający może dokonać zakupu mniejszej ilości oleju napędowego, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży. 3. Dostarczony olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe odpowiednich i obowiązujących polskich norm oraz przepisów w tym zakresie. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednio odpowiadać Polskim Normom: PN-EN 590:2013-12. 4. Dostawa paliwa ma się odbywać przy użyciu cysterny do przewozu paliw, wyposażonej w urządzenie pomiarowe umożliwiające wykonanie wydruku z pomiaru z udokumentowaną ważną legalizacją. 5. Szczegółowe terminy oraz ilości zamawianego oleju napędowego Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie oraz faxem. Maksymalny, wymagany termin dostawy wynosi 36 godziny licząc od przekazania zamówienia Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy w ilości od 3000 do 5000 litrów na zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. 6. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy oleju napędowego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem oraz posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 poz. 220, 791, 1089 i 1387). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Wzór umowy na dostawy oleju napędowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach