Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86300 Grudziądz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 45 04 210 , fax. 56 46 59 287
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu
  ul. Dworcowa 47
  86300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 45 04 210, fax. 56 46 59 287
  REGON: 87152821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.grudziadz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH – odpady wymienione W SIWZ odbierane będą z terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zajezdni Autobusowej przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu prowadzonego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.zm.) lub pozwolenie/pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach