Przetargi.pl
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Opole.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Opole.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych (obiekty mostowe - 42 szt. , przepusty - 157 szt.) w ciągu dróg krajowych nr 39, nr45, nr 46 i nr 94 zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Opole w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania całkowitej kwoty kontraktu. Zamówienie obejmuje roboty bieżącego utrzymania (tj. roboty polegające na wykonaniu, wymianie, remoncie, naprawie, konserwacji) obiektów inżynieryjnych takich jak obiekty mostowe i przepusty, dotyczące: - nawierzchni chodników, - elementów zabezpieczających (bariery, poręcze, ekrany, krawężniki), - konstrukcji obiektów ( uzupełnianie ubytków, wymiana skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne), - elementów odwodnienia - łożysk - urządzeń dylatacyjnych i innych elementów obiektów mostowych, w zakresie i asortymentach określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym, przedmiarze i specyfikacjach technicznych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: - opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego (ewentualnie innych organów) - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego usunięcia po zakończeniu robót a także do: zrealizowania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80.000 zł, Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach