Przetargi.pl
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu i nad autostradą A4 zarządzanych przez GDDKIA O/Opole - Rejon Brzeg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2015-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu i nad autostradą A4 zarządzanych przez GDDKIA O/Opole - Rejon Brzeg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych (obiekty mostowe - 129 szt. , przepusty - 120 szt.) w ciągu i nad autostradą A4 zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon Brzeg. Zamówienie obejmuje roboty bieżącego utrzymania (tj. roboty polegające na wykonaniu, wymianie, remoncie, naprawie) obiektów inżynieryjnych takich jak obiekty mostowe i przepusty, dotyczące: - nawierzchni chodników, - elementów zabezpieczających (bariery, poręcze, ekrany, krawężniki), - konstrukcji obiektów ( uzupełnianie ubytków, wymiana skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne), - urządzeń dylatacyjnych i innych elementów obiektów mostowych, w zakresie i asortymentach określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym, przedmiarze i specyfikacjach technicznych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: - opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego (ewentualnie innych organów) - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego usunięcia po zakończeniu robót a także do: zrealizowania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: w ww.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach