Przetargi.pl
Przebudowa mostu drogowego nr JNI 01014034 w km 18+183 drogi powiatowej nr 1206 O w miejscowości Przechód wraz z dojazdami stanowiącymi odcinek DP 1206 O

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4482408 , fax. (077) 4482408
 • Data zamieszczenia: 2014-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
  ul. Słowiańska 17 17
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4482408, fax. (077) 4482408
  REGON: 53142146600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu drogowego nr JNI 01014034 w km 18+183 drogi powiatowej nr 1206 O w miejscowości Przechód wraz z dojazdami stanowiącymi odcinek DP 1206 O
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: -przebudowę mostu w km 18+183 drogi powiatowej nr 1206 O, -przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1206 O na dojazdach do obiektu na długości ok. 100m wraz z infrastrukturą drogową, -przebudowę skrzyżowań na przedmiotowym odcinku DP 1206 O w tym jednego na mini rondo, -naprawę mostu nr JNI 01014035 w km 18+233 (położony na odcinku drogi dojazdowej), -przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją. Most do przebudowy (JNI 01014034, km 18+183) Obiekt żelbetowy, trójprzęsłowy w układzie belki ciągłej dwuprzegubowej (typu Gerber). Konstrukcja nośna obiektu płytowo-żebrowa składa się z trzech monolitycznych belek o zmiennej wysokości w rozstawie osiowym 3,63m, zespolonych płytą żelbetową. Podpory mostu stanowią dwa betonowe przyczółki o konstrukcji masywnej oraz dwa pośrednie filary o konstrukcji pełnościennej. Obiekt przeprowadza nad przeszkodą (ciek Ścinawa Niemodlińska) drogę powiatową nr 1206 O z jezdnią bitumiczną szerokości 6,00m. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowego ustroju nośnego zlokalizowanego w osi istniejącego, opartego na istniejących żelbetowych podporach. Zaprojektowano ustrój nośny o konstrukcji stalowo-betonowej trójprzęsłowy, ciągły o rozpiętości 9,80+12,50+9,80 m. Elementami nośnymi są stalowe belki zaprojektowane jako dwuteowniki walcowane HEB400 środkowe i HEB450 skrajne w rozstawie co1,85 m w ilości 5 sztuk. Na belkach wykonano żelbetową płytą pomostową gr. 22÷24 cm. Szerokość całkowita ustroju nośnego wynosi 10,90 m, a długość całkowita ustroju nośnego równa jest 32,70 m. Istniejące podpory przewidziano do remontu i do nadbudowy. Analizowany obiekt znajduje się na prostej. Obiekt przeprowadza nad przeszkodą drogę powiatową nr 1206 O o szerokości jezdni 6,50 m. Obiekt będzie wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Jezdnia obustronnie ograniczona będzie krawężnikami kamiennymi. Na obiekcie zastosowano balustrady. Most do prac naprawczych (JNI 01014035, km 18+233) obiekt żelbetowy jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Konstrukcję nośną obiektu stanowi płyta monolityczna pełna o stałej grubości. Podpory-przyczółki monolityczne pełnościenne. Obiekt przeprowadza nad przeszkodą (kanał Młynówka) drogę powiatową o nawierzchni bitumicznej stanowiącą dojazd do mostu zlokalizowanego na cieku Ścinawa Niemodlińska. W ramach napraw przewiduje się demontaż istniejących balustrad ochronnych, rozbiórkę uszkodzonych wsporników podporęczowych, oczyszczenie powierzchni płyty monolitycznej pełnej stanowiącej konstrukcję nośną, wykonanie nowej izolacji, odtworzenie wsporników podporęczowych, montaż balustrad mostowych typu miejskiego, naprawy ubytków betonu, oczyszczenie przestrzeni podmostowej oraz wykonanie umocnienia skarp płytkami betonowymi na zaprawie cementowej. Droga powiatowa nr 1206 O stanowiąca dojazdy do mostu nr JNI 01014034. Istniejąca droga jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu, klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni na przedmiotowym odcinku jest zmienna-od ok. 5,50m do 6,10m. Na odcinku objętym przebudowa zlokalizowane są skrzyżowania z drogami kategorii gminnej, zjazdy indywidualne i publiczne. Droga w stanie istniejącym jest częściowo zaopatrzona w chodnik. Teren w granicach objętych inwestycją jest terenem uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a)w pieniądzu; b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych; d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie, Oddział w Nysie nr 83 8872 1026 0031 5524 2000 0030. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.nysa.pl, http://www.bip.spnysa.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach