Przetargi.pl
Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego.

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej 4 autobusami (posiadającymi minimum 53 miejsca siedzące), którymi będzie przewoził uczniów. Łączna liczba uczniów dowożonych wynosi 226. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce w roku szkolnym 2013-2014 będzie dojeżdżać 76 uczniów, z tego: - z Łazisk - 34 - z Barutu - 16 - z Wierchlesia - 15 - z Małej Piotrówki - 11 - godzina rozpoczęcia zajęć - 7:45 - godziny odwozu - 12:30, 13:20, 14:20, 15:20 Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemilelnicy w roku szkolnym 2013-2014 będzie dojeżdżać 52 uczniów, z tego: - z Centawy - 15 - z Gąsiorowic - 34 - z Gajdowego - 3 - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - godziny odwozu - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30 Do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy w roku szkolnym 2013-2014 będzie dojeżdżać 98 uczniów, z tego: - z Centawy - 18 - z Gąsiorowic - 24 - z Wierchlesia - 7 - z Piotrówki - 13 - z Gajdowego - 4 - z Łazisk - 19 - z Barutu - 13 - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - godziny odwozu - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30 Przez większość dni tygodnia przejazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Jemielnicy i do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy są łączone. Trasy przejazdu autobusów: Łaziska-PSP Piotrówka, Barut-PSP Piotrówka, Wierchlesie-PSP Piotrówka, Mała Piotrówka-PSP Piotrówka, Centawa-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Gąsiorowice-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Wierchlesie- Gimnazjum Jemielnica, Piotrówka- Gimnazjum Jemielnica, Łaziska- Gimnazjum Jemielnica, Gajdowe-PSP, Barut-Gimnazjum Jemielnica 1.2. Przedmiotem dzierżawy jest autobus szkolny marki AUTOSAN TRAMP A0909L.04.S , numer nadwozia SUASW3RAP5S680618, nr silnika 83MO683551, rok produkcji 2005, ilość miejsc siedzących: 41+1+1 miejsce dla kotwiczenia wózka inwalidzkiego. Właścicielem autobusu jest Gmina Jemielnica. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie. Przejęcie autobusu w dzierżawę nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach