Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4188340 w. 106 , fax. 077 4188344
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołczyn
  ul. Dworcowa 1 1
  46-250 Wołczyn, woj. opolskie
  tel. 077 4188340 w. 106, fax. 077 4188344
  REGON: 53141303000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wołczyn, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wplczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach