Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku. (przetarg ponowny)

Gmina Pokój ogłasza przetarg

 • Adres: 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4693085 , fax. 077 4693085 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pokój
  ul. Sienkiewicza 8 8
  46-034 Pokój, woj. opolskie
  tel. 077 4693085, fax. 077 4693085 w. 22
  REGON: 53141274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapokoj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku. (przetarg ponowny)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pokój, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zapisami uchwały sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. - Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz postanowieniami Uchwały Nr XXVII/252/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój zmienionej uchwałą nr IX/93/2015 r. Rady Gminy pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Pokój. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego zebrane odpady należy dostarczyć do właściwej dla regionu północnego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych; - odbiór, wywóz i zagospodarowanie zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych,z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zieleńcu w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, - odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych zbieranych zarówno w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach: a) papier i makulatura - kolor niebieski, b) tworzywa sztuczne - kolor żółty, c) szkło - kolor zielony, d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - kolor brązowy, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dopuszczony kolor to czarny, ciemnoszary lub ciemnozielony (pojemniki). odbiór, wywóz i zagospodarowanie, 1 raz na 6 miesięcy, mebli oraz przedmiotów wielkogabarytowych (w tym opon) , odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. - odbiór, wywóz i zagospodarowanie, 1 raz na 6 miesięcy, odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, zużyte akumulatory, opakowania po chemikaliach, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. - transport odpadów; - utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; - odbiór odpadów z PSZOK w Zieleńcu. Dalsza część przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia znajduje się w SIWZ.. II.1.5)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500 zł. słownie: (dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz 1158 z późn. zmianami). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną ,bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać w szczególności następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 6) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5. Postanowienia wskazane w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 z dopiskiem: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZYCH CZTERECH MIESIĄCACH 2016 ROKU. 7. Wadium wnoszone w formie: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz 1158 z późn. Zmianami), należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Pokój, biuro nr. 35, czynnej od poniedziałku do piątku od 8:00 - 14:30, z przerwą od 10:30-11:00. (kopię złożonego dokumentu należy dołączyć do oferty) 8. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego , Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączona do oferty kopia polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecana, ale nie niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zasady zwrotu wadium 1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 2. Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy, wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium 1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Pojazdy z normą EURO 5
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach