Przetargi.pl
Dostawa wyparki rotacyjnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4539906, 4530069, 4021154 , fax. 77 4530069
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42 42
  45-035 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4539906, 4530069, 4021154, fax. 77 4530069
  REGON: 00016239800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyparki rotacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej wyparki rotacyjnej oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384362002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opole.pios.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach