Przetargi.pl
Wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.: Zadanie częściowe nr 1 – 1.1. Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), 1.2.System Sygnalizacji Pożaru (SSP), 1.3.System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia, urządzenia oddymiające i napowietrzające oraz pozostałe wskazane wentylatory; Zadanie częściowe nr 2 – 2.1.Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa hydrantowa Ø25 i Ø52, 2.2. Instalację Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych (SUGw) (tryskacze), 2.3. Poziomowskaz w zbiornikach wody ppoż., pozostała infrastruktura zbiorników wody ppoż.; Zadanie częściowe nr 3 – 3.1. Instalacja Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych (SUGg); Zadanie częściowe nr 4 - 4.1. Podręczny sprzęt gaśniczy. 2. W zakres czynności wchodzą: 2.1. prace przeglądowo – konserwacyjne, które obejmują: a) okresowe [półroczne i roczne] prace, b) prace awaryjne, c) prace dodatkowe; 2.2. prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów i instalacji określonych w pkt. 2.2. (zwane dalej pracami naprawczymi).2.3. usunięcia z terenu budynku odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt. 3. W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni całodobowy serwis w cenie umowy oraz będzie świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego polegającą na niezwłocznym stawieniu się jego lub jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub służby ochrony w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacji i urządzeniach lub ich awarii, w ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji zamawiającego w przeciągu zadeklarowanej liczby godzin od powstania zdarzenia (patrz pkt 14.2.3.) jednak nie dłużej niż 48 godzin. 4. Szczegółowy wykaz prac i częstotliwości ich wykonywania objętych przedmiotem zamówienia zawiera s.i.w.z. – pkt III) Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt IV) Termin i zakres wykonania zamówienia. 4. Na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę do oferty Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Strony najpóźniej w dniu zawarcia umowy doprecyzują terminy wykonania poszczególnych usług. 5. Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej, lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia.5.1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usługi objętego prawem opcji nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.5.2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.5.3. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 5.4. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 15 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia, warunki płatności oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do Rozdziału II s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do s.i.w.z., zawierający w szczególności dla poszczególnych zadań częściowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4: wskazanie poprzez opisanie oferowanego przedmiotu zamówienia zakresu podstawowego i opcjonalnego, łączną cenę ofertową brutto, netto, podatek VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji jakości , warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) Zaakceptowany wzór umowy wraz z wypełnionym Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy; c) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1. s.i.w.z. według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do s.i.w.z.; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.4 s.i.w.z. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach