Przetargi.pl
Dostawa kruszyw drogowych na 2019 r.

Gmina Wierzchlas ogłasza przetarg

 • Adres: 98-324 Wierzchlas, ul. Szkolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 866 112 , fax. 438 434 384
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchlas
  ul. Szkolna 7
  98-324 Wierzchlas, woj. łódzkie
  tel. 438 866 112, fax. 438 434 384
  REGON: 73093476600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchlas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw drogowych na 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszyw drogowych z żużli hutniczych na drogi administrowane przez Gminę Wierzchlas w następującym asortymencie: a) o granulacji 0-8 mm - 1000 ton, b) o granulacji 8-16 mm - 300 ton, c) o granulacji 16-45 mm - 1000 ton, d) o granulacji 45-63 mm – 300 ton, e) kruszywo granitowe o granulacji 0-31,5 mm - 1000 ton, f) kruszywo bazaltowe o granulacji 0-31 mm – 1000 ton. Kruszywa powinny być zgodne z normą PN-EN 13242:2004 "Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym", oraz posiadać certyfikat CE. 2) Wykonawca dokona dostawy maksymalnie w ciągu 48 godzin (liczone w dniach roboczych) od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w godzinach pracy od 7:00 do 15:00. 3) Dostawy kruszywa odbywać się będą sukcesywnie według zapotrzebowania bezpośrednio na drogi i place wskazane przez Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania świadectwa jakości oddzielnie dla każdej partii dostarczonego kruszywa łamanego. 5) Wykonawca dostarczał będzie kruszywa w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia złożenia zapotrzebowania telefonicznie, mejlowo, faksem przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez wykonawcę zezwolenia/koncesji na krajowy transport rzeczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach