Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkoły w Łękińsku

Gmina Kleszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Główna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 731 66 10, , fax. 44 731 31 30
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczów
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. 44 731 66 10, , fax. 44 731 31 30
  REGON: 59064798300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkoły w Łękińsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa budynku szkoły w Łękińsku. Zakres prac obejmuje budowę budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Budynek dwukondygnacyjny, połączony z istniejącą szkołą łącznikiem. W budynku należy wykonać wszelkie instalacje, w tym: kotłownia gazowa o mocy 200kW, wentylacji mechaniczna z z odzyskiem ciepła, fotowoltaiczna. Powierzchnia netto łącznie: 1801,74m2, kubatura: 9153m3, wysokość budynku: 9,18m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50000,00zł. Wadium należ wnieść zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, z pkt 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty wraz z następującymi dokumentami: 1) formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ, podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną 2) jeżeli dotyczy - Wykaz doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem pozacenowego kryterium oceny ofert 3) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty w formie pisemnej. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa wyżej lub innych dokumentów musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ; 5) w przypadku składania oferty wspólnej oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza zawierający w szczególności wskazanie: a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dotyczy. 7) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca jest obowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy tych podwykonawców np. z wykorzystaniem załącznika do SIWZ, 8) dokument wniesienia wadium w postaci innej niż pieniądz. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach