Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostawy środka Mito-Fog 323,5 HN

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-116 Dębowa Góra, Żelazna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 01 33 , fax. 46 831 33 19
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
  Żelazna 43
  96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie
  tel. 46 833 01 33, fax. 46 831 33 19
  REGON: 17840009200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rzdzelazna.cem.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyodrębniona finansowo jednostka państwowej uczelni wyższej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostawy środka Mito-Fog 323,5 HN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Opakowania I. Mito-Fog 323,5 HN lub równoważny Litry 100 A’10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24450000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: etykiety rejestracyjnej, potwierdzającej wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry jakościowe wraz z podaniem ich formy i zawartości – dla produktów równoważnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach