Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468332021 , fax. +48468333228
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468332021, fax. +48468333228
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa środków ochrony roślin wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Zamówienie obejmuje 4 odrębne części zamówienia (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (maksymalnie 4). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty obejmującej wszystkie pozycje w danym pakiecie. Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz muszą odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 z późn. zm.). Dostarczone środki ochrony roślin powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 6 miesięczny termin przydatności do użycia, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Transport środków ochrony roślin do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie środków ochrony roślin, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. Wielkość opakowań opisana w Załączniku nr 1a do SIWZ jest wielkością preferowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania środków ochrony roślin w innych, mniejszych opakowaniach, pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni realizację zapotrzebowania Zamawiającego na odpowiednią ilość środków ochrony roślin (np. l, kg, ml, g), określoną w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ (kolumna 8 x 7). W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje opakowaniami zawierającymi mniejszą ilość środków ochrony roślin, należy dokonać przeliczenia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ) i podać łączną wartość netto odpowiedniej liczby opakowań. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane e-mailem przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia prz czym nie częściej niż raz w tygodniu. Miejsca dostawy: 1) ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice; 2) ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice; 3) ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice; 4) ul. Kościuszki 2, 96-100 Skierniewice; 5) ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice; 6) ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice; 7) ul. Kazimierska 2a, 24-100 Puławy; 8) ul. Skowieszyńska 57, 24-100 Puławy 9) Dąbrowice k. Skierniewic Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym. Dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godz. 8:00 –15:00 Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ nazwy i numery katalogowe zostały podane pomocniczo w celu określenia oczekiwanej klasy środków ochrony roślin. Kolumnę nr 13 w załączniku nr 1a do SIWZ należy uzupełnić w sposób pozwalający na dokładną identyfikację oferowanego produktu (zaleca się wskazanie nazwy producenta, nazwy produktu oraz wskazanie numeru katalogowego). Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24450000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy, dotyczące:posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 z późn. zm.) uprawniający do wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku Wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie powyższe może zostać złożone wraz z ofertą. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach