Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy i modernizacji siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 114

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 822 596 , fax. 856 822 596
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
  ul. 11 Listopada 22
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 856 822 596, fax. 856 822 596
  REGON: 50665195000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piw-hajnowka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i modernizacji siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 114
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 114, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Zamawiający informuje, że z zakresu robót ogólnobudowlanych wyłączone zostają: docieplenie fundamentów budynku biurowego (poz. 1.2 przedmiaru), wykonanie elewacji budynku biurowego (poz. 1.8.1 przedmiaru), wykonanie opaski wokół budynku biurowego (poz. 1.8.3 przedmiaru) oraz wykonanie elewacji budynku wykrywania włośnicy (poz. 2.5.1 przedmiaru).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wniesionym na zasadach opisanych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 3 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach