Przetargi.pl
Dostawa żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla

Gmina Orla ogłasza przetarg

 • Adres: 17-106 Orla, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 57 81 , fax. 085 730 57 80
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orla
  ul. Mickiewicza 5
  17-106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 085 730 57 81, fax. 085 730 57 80
  REGON: 50659600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla w ilości do 7500 m³. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę żwiru (załadunek, dowóz, rozładunek) na drogi gminne publiczne i wewnętrzne (dojazdowe do pól) o nawierzchniach żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Orla. 3. Dostarczany żwir musi spełniać następujące wymogi: 1) posiadać zgodność z normą PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 2) posiadać zgodność z normą PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – wymagania, 3) wymogi odnośnie materiału do nawierzchni żwirowych dróg (pospółka o uziarnieniu ciągłym 0÷31,50 mm), 4) musi pochodzić ze złoża objętego aktualną koncesją na wydobycie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni z dostarczonego żwiru. 5. Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wykonane dostawy żwiru liczonej od dnia odbioru przedmiotu wykonanego zamówienia przez Zamawiającego. 6. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny, Zamawiający w ust. 3 niniejszego paragrafu określił precyzyjnie, szczegółowo standardy jakościowe żwiru. Dostarczony żwir drogowy zostanie rozładowany przez Wykonawcę miejscowo na nierówności dróg gminnych i gruntowych dojazdowych do pól na terenie całej gminy, w związku z tym Zamawiający, po zrealizowanej dostawie nie będzie ponosił żadnych kosztów eksploatacyjnych (brak cyklu życia dostawy). 7. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy żwiru na drogi (na terenie całej gminy) – w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie 3 dni, od dnia telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. Żwir będzie dowożony na drogi w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. 8. Realizacja dostaw żwiru będzie potwierdzana przez Zamawiającego protokołem odbioru dla poszczególnych dróg. 9. Wykonawca będzie dostarczał żwir samochodami samowyładowczymi o ładowności minimum 12 t. 10. Równanie dostarczonego żwiru będzie odbywać się sprzętem Zamawiającego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) przeprowadzania każdorazowego ważenia dostarczonego materiału przy założeniu, że 1 m³ będzie odpowiadał 1,7 t żwiru, 2) przeprowadzenia w wybranym przez siebie laboratorium pięciu badań dostarczanego żwiru w przypadku podejrzenia, że dostarczany materiał nie spełnia wymaganych norm. Za dostarczony żwir nie spełniający wymaganych norm, Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty. 12. Określoną w ust. 1 ilość żwiru należy traktować jako szacunkową – maksymalną. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości żwiru Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212120-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach