Przetargi.pl
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków uczniom do szkół na terenie Gminy Wąsosz.

Gmina Wąsosz ogłasza przetarg

 • Adres: 19-222 Wąsosz, pl. Rzędziana
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 731 001 , fax. 862 731 001
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąsosz
  pl. Rzędziana 8
  19-222 Wąsosz, woj. podlaskie
  tel. 862 731 001, fax. 862 731 001
  REGON: 45066977200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug-wasosz.pbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków uczniom do szkół na terenie Gminy Wąsosz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostawa gorących posiłków w formie obiadów uczniom wskazanych poniżej szkół z terenu Gminy Wąsosz.. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowywanie obiadów z własnych produktów żywnościowych, 2) dowóz ciepłych obiadów do szkół własnym samochodem spełniającym warunki wymagane przy prowadzeniu działalności w zakresie transportu żywności zatwierdzonym przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 3. Posiłki będą dostarczane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych , w okresie od 16 września 2019 r do dnia 20 grudnia 2019 r. w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023", 4. Jeśli uczniowie będą uczęszczać do szkół w inny dzień np. odpracowywać zajęcia w szkole, objęci będą dożywianiem a fakt ten zostanie zgłoszony z 3 dniowym wyprzedzeniem Wykonawcy. 5. Dostawy posiłków będą miały miejsce do następujących obiektów: 1) Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, do stołówek szkoły mieszczących się: a) ul. Piaskowa 31 – 90 szt., b) ul. Piaskowa 13 – 30 szt., 2) Szkoła Podstawowa w Ławsku – 25 szt., 3) Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach – 45 szt., 4) Szkoła Podstawowa w Niecikach – 30 szt. 6. Łącznie dziennie ilość zamawianych posiłków szacuje się średnio na około 220 sztuk. 7. Ogółem ilość zamawianych posiłków w okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje się na nie więcej niż 14 960 sztuk. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do znacznego ograniczenia ilości dostarczanych posiłków w dni, o których mowa w pkt 4, w przypadku wzmożonej zachorowalności uczniów, a także w dni, w które uczniowie będą wyjeżdżać na wycieczkę. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku przygotowania posiłków dla obecnych w szkołach uczniów . 9. Obiady powinny być pełnowartościowe pod względem odżywczym, różnorodne zgodne z zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Oczekiwana średnia wartość energetyczna pełnego zestawu obiadowego na poziomie minimum 1000 kcal w tym udział z białka od 14% - 15%. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości o rzetelnej wadze, odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wydawanych obiadów przez cały okres obowiązywania umowy z wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 10.Każdy z obiadów dostarczanych przez Wykonawcę powinien składać się z zupy, drugiego dania, kompotu z włączeniem owoców. Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku (tj. dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne. Obiady powinny obejmować kuchnię tradycyjną, charakterystyczną dla regionu, z uwzględnieniem produkcji własnej posiłków. 11. Posiłki będą wydawane przez osobę zatrudnioną przez Zamawiającego, w godzinach 1015 - 1200. 12. Dokładna godzina dostawy posiłków do poszczególnych punktów zostanie ustalona przez Wykonawcę z dyrektorami szkół. 13. Posiłki muszą być sporządzone na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki winny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Przygotowane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki, powinny składać się z odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, o zmniejszonej zawartości soli, z ograniczeniem substancji dodatkowych i barwników . Posiłki muszą być wykonywane z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie można używać produktów typu instant oraz gotowych produktów, np. klopsy, gołąbki itp. 14. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania menu obejmującego okres jednego tygodnia roboczego oraz dostarczania go do dyrektorów szkół najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem jego realizacji. 15. Wykonawca w okresie wykonywania umowy będzie przygotowywał obiady zgodnie z jadłospisem wcześniej sporządzonym i składanym dyrektorom poszczególnych szkół . 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania dokonania zmian w jadłospisie. Zmiany w jadłospisie wprowadzone przez Wykonawcę należy uzgodnić na piśmie z dyrektorami szkół, co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem zmiany. 17. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących: a) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń), b) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie), c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków), d) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne). 18. Dowożone posiłki winny być dostarczane transportem Wykonawcy, spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w specjalistycznych termosach zapewniających zachowanie odpowiedniej jakości i temperatury przy ich spożyciu. Pojemniki i termosy powinny być szczelnie zamykane, tak aby podczas transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu. 19.Temperatura dla dań gorących w momencie przekazywania posiłków Zamawiającemu winna wynosić odpowiednio : zupa + 75o C; gorące danie drugie +60o C. a) w przypadku paluszków rybnych należy w jadłospisie oraz w dniu dostarczenia określić oprócz wagi również ilość sztuk przypadających na jedną porcję – celem uniknięcia przeliczania przed wydaniem. 20. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości posiłków Zamawiający może poddać je badaniu laboratoryjnemu. W razie potwierdzenia w laboratorium nieprawidłowości Wykonawca będzie obciążony kosztami takiego badania. Jeżeli takie badania zostaną zlecone a nieprawidłowości nie będą potwierdzone wówczas koszty ponosi Zamawiający. 21. Wykonawca będzie nieodpłatnie dokonywać odbioru niespożytych resztek, zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę. 22. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, p.poż. i higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania jak za działania własne oraz ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi (tj. jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych). 23. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wkładów gastronomicznych ,termosów i plastikowych pojemników do godz.14:00 w dniu ,którym będzie dostarczany posiłek . 24. Wykonawca zapewnia niezbędne środki chemiczne do mycia naczyń w zmywarkach. 25. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie co miesiąc, na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000,00 zł, słownie: dwa tysięce złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: z adnotacją „wadium - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków” Urzędu Gminy Wąsosz, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Oddział w Wąsoszu, Nr konta 43 8768 0003 2605 5215 2000 0010 (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! – wymogiem jest aby przed upływem terminu składania ofert, wadium było na koncie Zamawiającego), 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359) ,sposób przekazania-oryginał Wadium należy złożyć wraz z ofertą. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Decyzji o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego, produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dopuszczająca oferenta do wykonywania czynności objętych zamówieniem oraz dokument w zakresie zezwolenia transportu żywności zatwierdzony przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna ten wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostawie przygotowywanych przez siebie posiłków w ilości 5 000 sztuk ( pięć tysięcy) każda, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach