Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy i modernizacji budynku garażowego Nr 19 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (dostosowanie do pojazdów wielkogabarytowych)

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i modernizacji budynku garażowego Nr 19 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (dostosowanie do pojazdów wielkogabarytowych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji budynku garażowego Nr 19 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (dostosowanie do pojazdów wielkogabarytowych). Budynek ujęty jest w Rejestrze Zabytków i znajduje się na działce Nr 46, obręb 0069 Olsztyn. Działka wpisana jest do rejestru zabytków i podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach