Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

Gmina Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552341884 , fax. 552340871
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Elbląg
  ul. Browarna 85
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552341884, fax. 552340871
  REGON: 170747738
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaelblag.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Elblągu, ul. Żeromskiego 2B wpisanego do rejestru zabytków dnia 24.12.1992 w pozycji 242/92 realizowanego w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 14/2017 z dnia 27.01.2017r. – pozwolenia na budowę oraz Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 10/2017 z dnia 26.01.2017r. – pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Elblągu. Roboty budowlane realizowane będą w czynnym budynku użyteczności publicznej (m.in. przychodnia zdrowia). Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) modernizację instalacji c.o., która obejmuje poprawę sprawności przesyłu poprzez montaż izolacji na rurociągach przesyłowych, montaż zaworów termostatycznych z inteligentnymi głowicami termostatycznymi, montaż zaworów podpionowych, wykonanie regulacji po modernizacji obiektu oraz wprowadzenie centralnego systemu monitorowania; 2) ocieplenie dachu budynku materiałem termoizolacyjnym: płyta styropianowa EPS 100-038 DACH o grubości minimum 22cm. Ocieplenie dotyczy całego dachu; 3) wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą z profilowanymi słupkami i ślemieniami oszkloną szybą zespoloną podwójną SZYBA U=0,7, o współczynniku przenikania U: 0,9 W/m2K. Wymiana dotyczy wszystkich okien w obiekcie; 4) ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie budynku materiałem termoizolacyjnym: pianka fenolowa PH930 o grubości minimum: 9 centymetrów. Wraz z warstwą fakturową na siatce. Ocieplenie ścian dotyczy wszystkich nieocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych; 5) wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne) na nową oszkloną szybą zespoloną podwójną, SZYBA U=0,9, o współczynniku przenikania U: 1,3W/m2K. Wymiana dotyczy wszystkich drzwi zewnętrznych w obiekcie; drzwi zewnętrzne powinny spełniać wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, komfortu obsługi, trwałości oraz estetyki z uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu. Przy doborze okuć należy uwzględnić również fakt, że budynek jest obiektem użyteczności publicznej. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą: a) dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, c) Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 14/2017 z dnia 27.01.2017r. – pozwolenia na budowę oraz Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 10/2017 z dnia 26.01.2017r. – pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Elblągu, a także w oparciu o: d) przedmiary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach