Przetargi.pl
„REMONT CZĘŚCI BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ELBLĄGU na Placu Jagiellończyka 5 na potrzeby Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej”

Sąd Rejonowy w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 611 27 25, 55 611 28 06, , fax. 55 611 27 24
 • Data zamieszczenia: 2018-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Elblągu
  ul. Płk. Dąbka 21
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 611 27 25, 55 611 28 06, , fax. 55 611 27 24
  REGON: 32179600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAD REJONOWY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT CZĘŚCI BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ELBLĄGU na Placu Jagiellończyka 5 na potrzeby Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane CZĘŚCI BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ELBLĄGU, znaj-dującego się na Placu Kazimierza Jagiellończyka 5 w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Remontowany budynek zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 414, 415, 419, 420/3, 420/4 Obręb 11 w Elblągu. Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń będąca przedmiotem umowy wynosi ok. 755,49 m2, Remont obejmuje m in. : 1) Prace budowlane a) Prace rozbiórkowe : • rozbiórka ścianek działowych, • rozbiórka okien wewnętrznych, • poszerzenie otworów drzwiowych , • demontaż stolarki wewnętrznej, • demontaż urządzeń sanitarnych – białego montażu, • rozbiórka glazury, posadzek, parapetów. • Rozbiórka elementów instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji. b) Prace budowlane nowe: • wykonanie nadproży drzwiowych, • zamurowanie otworów drzwiowych, • wykonanie ścianek działowych, • uzupełnienie tynków, • malowania ścian i stropów, • zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych, • montaż nowej stolarki drzwiowej, • wykonanie nowych posadzek, • położenie płytek ściennych, • montaż urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych, • wykonanie osłon grzejników wg projektu • montaż systemowych ścianek – kabin WC. 2) Wyposażenie wnętrz: a) Wyposażenie sanitariatów w biały montaż (umywalki, wc, pisuar, baterie, suszarki do rąk, podajniki na mydło, pojemniki na papier kosze na odpady, szczotki wc, poręcze dla niepełnosprawnych, lustra ) b) Montaż w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach odbojnic systemowych i odbojo-poręczy. c) Wykonanie i montaż maskownic na grzejniki. 3) Instalacje sanitarne: a) Demontaż podejść kanalizacji sanitarnej i armatury. b) Montaż podejść kanalizacyjnych i nowej armatury sanitarnej. c) Wymiana instalacji wodociągowej, montaż nowych baterii. d) Montaż podgrzewaczy wody. e) Demontaż grzejników – ok. 61 szt., płukanie grzejników, montaż wyczyszczonych grzejników (starych, z demontażu), montaż zaworów i głowic termostatycznych. 4) Instalacje elektryczne : a) Rozdzielnice elektryczne – 1 szt b) Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) – ok. 99 m c) Instalacje gniazd wtykowych, punktów elektryczno-logicznych i wypustów zasilających –ok.341 szt. d) Instalacje oświetlenia podstawowego– ok. 183 szt. opraw oświetleniowych. e) Montaż czuje ruchu ok. 20 szt. f) Instalacje oświetlenia awaryjnego ok. 32 szt. opraw g) Instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych – ok. 243 m instalacji. h) Wykonanie tras kablowych – ok. 165 m . i) Montaż suszarek elektrycznych do rąk – 3 szt. j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, pomiarów, prób instalacji. 5) Instalacje teletechniczne: a) Instalacja okablowania strukturalnego – ok. 138 szt. gniazd abonenckich. b) System SSP – instalacja do ok. 51 szt. czujek dymu i 2 szt. czujek temperatury. c) System Telewizji Dozorowej (4 kamery wandaloodporne , rejestratory IP, dysk) d) Instalacja SSWIN/SKD – montaż czujek ok. 51 szt. e) System przyzywowy w łazience i pom ochrony – 2 kpl. f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, pomiarów, prób instalacji. 6) Wentylacja mechaniczna w 4 pomieszczeniach tj. nr 3.26, 3.27, 2.10, 2.11: a) Montaż wentylatorów kanałowych – 2 szt. b) Montaż przewodów wentylacyjnych okrągłych – 5,09 m2 c) Montaż anemostatów – 4 szt. d) Montaż regulatorów – 4 szt. e) Montaż nawiewników – okiennych – 10 szt. f) Montaż przewodów elastycznych – 10 m. g) Wykonanie prób, sprawdzeń , pomiarów, regulacji instalacji, h) Wykonanie izolacji kanałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: a) w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem : „REMONT CZĘŚCI BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ELBLĄGU na Placu Jagiellończyka 5 na potrzeby Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej” Nr konta: 94 1130 1017 0021 1002 3290 0004 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w gwarancjach bankowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeśli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. 3. Kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z pkt XII. SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach