Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy budynku internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce – Zadanie nr I

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-123 Rudka, ul. Ossolińskich
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 394 015, , fax. 857 394 015
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
  ul. Ossolińskich 1
  17-123 Rudka, woj. podlaskie
  tel. 857 394 015, , fax. 857 394 015
  REGON: 97726000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsrudka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy budynku internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce – Zadanie nr I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1)Zakres robót konstrukcyjno-budowlanych: - roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, - roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana stolarki okiennej. 2) Roboty związane z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi: - montaż rozdzielnic elektrycznych, - instalacje elektryczne oświetleniowe, gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych, - wykonanie linii kablowej wlz do sali gimnastycznej 3) Roboty związane z instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi: - wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz z armaturą łazienkową, - wewnętrzna instalacja cieplna - wentylacja. 4) Roboty związane z instalacjami teletechnicznymi: - instalacja okablowania strukturalnego LAN, - instalacja monitoringu wizyjnego – CCTV, - instalacja systemu włamania i napadu – SSWiN, - instalacja RTV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach