Przetargi.pl
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi.

Gmina Narew ogłasza przetarg

 • Adres: 17-210 Narew, A. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6816016, 85 6816753 , fax. 85 8733535
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Narew
  A. Mickiewicza 101
  17-210 Narew, woj. podlaskie
  tel. 85 6816016, 85 6816753, fax. 85 8733535
  REGON: 050659556
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narew.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz towarzyszące, związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi: - prace budowlane i demontażowe, - instalację technologicznej, - elementy grzejne, - armaturę, - izolację - przeprowadzenie prób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik do SIWZ), 2) pisemne zobowiązanie podmiotów – załącznik do SIWZ albo inny dokument, wykazujący udostępnienie wykonawcy potencjału tego podmiotu w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów. 3) pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach