Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na etapy

Gmina Miasto Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, 3 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 643 42 28, , fax. 87 643 42 11
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Augustów
  3 Maja 60
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 42 28, , fax. 87 643 42 11
  REGON: 79067081700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.augustow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na etapy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na etapy. 1. Stan istniejący: Obszarem inwestycji jest część osiedla „Przylesie” składająca się z działek o nr ewidencyjnych 297/30, 976/5, 1162/7 (własność Gminy Miasta Augustów), 297/17, 298/2, 1162/5 (własność Skarbu Państwa). Na terenie inwestycji zlokalizowanych jest dziewięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzy-, cztero- i pięciokondygnacyjnych (częściowo od strony ulicy z usługami stopnia podstawowego w parterze) oraz rozproszone po osiedlu garaże i budynki gospodarcze w zabudowie parterowej wolnostojącej lub szeregowej. Na danym terenie znajdują się również miejsca na śmietniki gospodarcze, powierzchnie przeznaczone na place zabaw i tereny rekreacyjne. Tereny biologicznie czynne zagospodarowane są zielenią niską i wysoką. Na osiedlu występuje kompleksowa infrastruktura techniczna, niezbędna do eksploatacji istniejącego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Obecna infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki) jest w złym stanie i wymaga wymiany. 2. Stan projektowany Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla mieszkaniowego „Przylesie” w Augustowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka konieczność uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zamawiający udostępnia koncepcję: „Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla mieszkaniowego Przylesie w Augustowie” opracowaną przez Biuro Usług Projektowych mgr inż. arch. Marek Kochański, którą wykonawca może, lecz nie musi wykorzystać. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, przedłoży Zamawiającemu 2 koncepcje. Zamawiający zatwierdzi jedną z przedłożonych koncepcji, lub wniesie uwagi, do których Wykonawca jest zobowiązany się dostosować. Wykonawca zobligowany jest do uczestnictwa w zorganizowanym przez Zamawiającego minimum jednym spotkaniu roboczym z mieszkańcami osiedla na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi, do których Wykonawca jest zobowiązany się dostosować. Czynności zakończone zostaną spisaniem protokołu, podpisanym przez strony. Projekt ma uwzględniać wszystkie branże oraz sieci. Ze względów finansowych, projekt powinien umożliwić rozłożenie robót budowlanych na 3 etapy: ETAP 1. Przebudowa infrastruktury podziemnej i oświetlenia ulicznego. ETAP 2. Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej i budowa parkingów. ETAP 3. Realizacja pozostałych działań wynikających z projektu. Należy zaprojektować: • drogi wewnętrzne w kat. dróg pożarowych • chodniki/ścieżki rowerowe • parkingi (maksymalna możliwa ilość miejsc) • place zabaw (z propozycją liczby i rodzaju urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym) • przestrzeń rekreacyjną (z propozycją liczby i rodzaju urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym) • przestrzeń wspólną do spotkań mieszkańców osiedla (z propozycją liczby i rodzaju urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym) • boisko do gier zespołowych • wiaty śmietnikowe • oświetlenie zewnętrzne • uporządkowanie zieleni z inwentaryzacją drzewostanu i zaznaczeniem drzew do wycinki (jeśli zajdzie taka konieczność) • obiekty małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp. wraz z propozycją ilości i rodzaju obiektów do zaakceptowania z Zamawiającym) • punkty wody do celów pożarowych (hydranty) • budowę/rozbudowę/przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej Działki będące własnością Zamawiającego: 297/30, 976/5, 1162/7 Działki będące własnością Skarbu Państwa: 297/17, 298/2, 1162/5 Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach