Przetargi.pl
Utwardzenie nawierzchni dróg, placów i chodników kostką brukową na terenie miasta i gminy Szczuczyn

Gmina Szczuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 50 80 , fax. 86 273 50 81
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczuczyn
  Plac 1000-lecia 23
  19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie
  tel. 86 273 50 80, fax. 86 273 50 81
  REGON: 45066976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie nawierzchni dróg, placów i chodników kostką brukową na terenie miasta i gminy Szczuczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego w Szczuczynie łączącego ulicę Pawełki z ulicą Jakuba Wagi – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Zakres prac: - roboty ziemne, - ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o zmiennej grubości, - ułożenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej, - wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej gr. 8 cm. - uzupełnienie poboczy kruszywem. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót dołączony do SIWZ. b) Zmiana nawierzchni placu utwardzonego i chodników na nawierzchnię z kostki betonowej przy obiekcie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w m. Szczuczyn – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zakres prac: - roboty rozbiórkowe krawężników i chodnika od strony drogi powiatowej oraz ze szczytu obiektu, - karczowanie po wycince drzew, - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, - częściowe skucie nawierzchni betonowej istniejącego placu, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod plac utwardzony, - ustawienie krawężników w miejscach gdzie brak oporu z cokołu ogrodzenia, - utwardzenie placu kostką betonową typ starobruk, gr. 8 cm. grafit, na podsypce cementowo – piaskowej, - wykonanie chodników (w miejscu istniejących) z kostki betonowej typ starobruk grafit po zewnętrznych stronach chodnika opaska z kostki w kolorze żółtym, gr. 6 cm., wraz z obustronnym ustawieniem obrzeży na całej długości chodników, szerokość chodnika w obrzeżach (nie licząc obrzeży) 1,5m. Chodnik na dojściu od drogi powiatowej o szerokości 3,0 m. - wykonanie nowego chodnika łączącego dojście do placu utwardzonego oraz połączenie z istniejącym chodnikiem od zaplecza obiektu (od strony boiska) z kostki betonowej typ starobruk grafit po zewnętrznych stronach chodnika opaska z kostki w kolorze żółtym, gr. 6 cm., wraz z obustronnym ustawieniem obrzeży na całej długości chodników, szerokość chodnika w obrzeżach (nie licząc obrzeży) 1,5m. Ilości prac i szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót dołączony do SIWZ. c) Utwardzenie części działki nr geod. 35 przy budynku gospodarczym w Dołęgach, częściowo przyległego dłuższym bokiem do podmurówki ogrodzenia, od strony drogi powiatowej – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonanie utwardzenia o wymiarach 8m*25m, częściowo przyległego dłuższym bokiem do podmurówki ogrodzenia, na podbudowie z kruszywa łamanego, z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. Wykonanie obramowania utwardzonego placu (z wyłączeniem części utwardzenia przylegającego do fundamentu ogrodzenia) krawężnikiem betonowym 30*15 cm na ławie betonowej B-10 z oporem, z jego obniżeniem od strony dróg i wjazdów- do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Wykonanie korytowania oraz usunięcia humusu o grubości 15 cm. Wymiary części działki do utwardzenia: 8m*25m = 200m² Podbudowa 15 cm z kruszywa łamanego- 200 m² Łączna ilość kostki brukowej o grubości 8 cm – 200 m² Krawężnik betonowy 30*15cm – 46 mb Usunięcie humusu – 200,00m² * 0,15 m Korytowanie - 200m² * 0,15 m Podsypka piaskowa – 200 m² d) Remont chodnika w miejscowości Jambrzyki po lewej stronie drogi gminnej, na odcinku od zjazdu na działkę nr geod. 89 do zjazdu na działkę nr geod. 70. – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Remont chodnika prowadzony będzie w pasie drogowym drogi gminnej od istniejącego zjazdu na posesję -działka nr geod. 89, do zjazdu na posesję -działka nr geod. 70. Wykonanie odcinków chodników między istniejącymi asfaltowymi zjazdami, po lewej stronie drogi o zmiennej szerokości od 0,66m do 1,35 z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. Chodnik od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30*15cm, na ławie betonowej B-10 z oporem, od strony posesji obramowany obrzeżem betonowym 20*6cm lub fundamentem ogrodzenia. Należy przyciąć istniejące nierówności krawędzi jezdni (warstw asfaltu) stykające się z krawężnikiem lub uzupełnić szczeliny między jezdnią a krawężnikiem asfaltem. Istniejące zjazdy należy zachować i wyrównać ich krawędzie stykające się z remontowanym chodnikiem. W miejscach styku chodnika ze zjazdami należy chodnik obniżyć na odcinkach zapewniających bezpieczne poruszanie się pieszych. Wykonać remont zjazdu na działkę nr geod. 84 z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem obniżonych krawężników betonowych 20*15 cm od strony jezdni. Należy zabezpieczyć podmurówki ogrodzeń przyległych narażonych na utratę stateczności w wyniku realizacji remontu chodnika. Korytowanie i usunięcie humusu o grubości 15 cm na całej długości inwestycji. Chodnik Jambrzyki: Długość*szerokość= pow.(m2) 48,90m * 1,35m = 66,02m² 10m * 1,15m = 11,50m² 12,30m * 0,99m = 12,78m² 12m * 1,23m = 14,76m² 12m * 1,75m = 19,80m² 5,80m * 1,40m = 8,12m² 24,70m * 1,71m = 28,90m² 59m * 0,98m = 57,82m² 11,20m * 1m = 11,20m² 34,80m * 1,1m = 38,28m² 10,70m * 1,36m = 14,55m²-zjazd 13,20m * 0,95m = 12,54m² 2m * 1,19m = 2,38m² 33,80m * 1,09m = 36,84m² 17,90m * 1,22m = 21,84m² 21,80m * 1,27m = 27,69m² 21,20m * 0,66m = 21,86m² 2,40m * 1,27m = 1,79m² Łączna długość odcinków chodnika - 343,00 mb . Długość remontowanego zjazdu - 10,70 mb. Łączna ilość kostki brukowej szarej 6 cm – 394,50 m². Łączna ilość kostki brukowej o grubości 8 cm – 14,60 m². Krawężnik betonowy od strony jezdni 30*15 - 343,00mb. Usunięcie humusu – 409,00m2 * 0,15m = 61,5 m². Korytowanie - 409,00 m². Obrzeża betonowe od strony posesji 20*15 - 19,50 mb. Podbudowa z kruszywa łamanego- 409,00 m². e) Remont chodnika w miejscowości Gutki na odcinku od km 0+000 do km 0+282 (do wyremontowanej w latach wcześniejszych części) Remont chodnika i 6 zjazdów prowadzony będzie w geodezyjnym pasie drogowym, na odcinku od km 0+000 do km 0+282, na przedłużeniu chodnika po lewej stronie drogi wyremontowanego w latach wcześniejszych. CHODNIKI: Lokalizacja chodnika w km, długość *szerokość 1. 0 + 0,15 ; 15m * 1,4m = 21 m² 2. 0 + 0,21 ÷ 0 + 030,5 ; 9,5m * 1,4m = 13,30 m² 3. 035,5 ÷ 115,5 ; 80m * 1,1m = 88 m² 4. 121,5 ÷ 168,5 ; 37m * 1,6m + 10m * 1,2m = 59,20 + 12 = 71,20 m² 5. 173,5 ÷ 199,5 ; 26m * 1,1m = 28,60 m² 6. 204,5 ÷ 234,5 ; 30m * 1,1m = 33 m² 7. 239,5 ÷ 282 ; 42,5m*1,1m = 46,75 m² Wykonanie chodników po lewej stronie drogi, o zmiennej szerokości od 1,1m do 2,4m na podbudowie z kruszywa łamanego z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. Chodnik w km od 0 + 000 do km. 0+282 od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30*15cm na ławie betonowej B-10 z oporem, od strony posesji obrzeżem betonowym 20*6cm lub fundamentem ogrodzenia. Korytowanie i usunięcie humusu o grubości 15 cm. Łączna ilość szarej kostki brukowej grubość 6 cm = 301,85 m² Krawężniki betonowe (30*15cm) od strony jezdni = 250,00 mb Obrzeża betonowe (20*6cm) od strony posesji = 250,00mb – (15mb + 9,5mb podmurówka ogrodzenia)= 225,50 mb ZJAZDY: Wykonanie zjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego z kostki brukowej o grubości 8 cm czerwonej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, po lewej stronie drogi gminnej. Wbudowanie krawężników betonowych od strony posesji i od strony jezdni o wymiarach 22*15 cm. Korytowanie i usuniecie humusu o grubości 15 cm. Lokalizacja zjazdu w km., długość * szerokość 1. 0 + 0,18 ; 6m * 1,4m = 8,4 m² 2. 0 + 0,33 ; 5m * 1,4m = 7 m² 3. 0 + 118,5 ; 6m * 1,6m = 9,6 m² 4. 0 + 171 ; 5m * 1,1m = 5,5 m² 5. 0 + 202 ; 5m * 1,1m = 5,5 m² 6. 0+237 ; 5m * 1,1 m = 5,5 m² Łączna ilość kostki brukowej czerwonej grubość 8 cm = 41,5 m2 Długość wjazdów łącznie = 32 mb Krawężniki betonowe (22 *15) od strony posesji i od strony jezdni = 64mb Korytowanie i usunięcie humusu na długości 282,00 mb Podbudowa na kruszywie łamanym na długości 282,00 mb. 2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami: 45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg, 45.23.32.22-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45.10.00.00-8 – prace dotyczące przygotowania placu budowy, 45.23.32.20-7 – prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt (działkę) celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy. 4. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych – minimum 3 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): • czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników budowlanych tj. fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji żelbetowych, roboty izolacyjne, wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w okresie realizacji wskazanych robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach