Przetargi.pl
Zakup i dostawa bezzałogowego systemu powietrznego (UAS) składającego się z bezzałogowego statku powietrznego (BSP), oprzyrządowania i oprogramowania do obróbki oraz obsługi szkoleniowo wdrożeniowej UAVO VLOS i BVLOS do 5 kg.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-688 Białystok, gen. George'a Smitha Pattona
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 662 36 46, , fax. 85 662 36 46
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
  gen. George'a Smitha Pattona 8
  15-688 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 662 36 46, , fax. 85 662 36 46
  REGON: 20029878900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbg.wrotapodlasia.pl, bip.wbg.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa bezzałogowego systemu powietrznego (UAS) składającego się z bezzałogowego statku powietrznego (BSP), oprzyrządowania i oprogramowania do obróbki oraz obsługi szkoleniowo wdrożeniowej UAVO VLOS i BVLOS do 5 kg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bezzałogowego systemu powietrznego (UAS) składającego się z bezzałogowego statku powietrznego (BSP), oprzyrządowania i oprogramowania do obróbki oraz obsługi szkoleniowo wdrożeniowej UAVO VLOS i BVLOS do 5 kg zgodnie z poniższą specyfikacją. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Bezzałogowy statek powietrzny (BSP):  Typ: płatowiec pionowego startu i lądowania (VTOL),  Waga całkowita płatowca z wyposażeniem w trakcie lotu nie więcej niż 4.9 kg,  Waga całkowita płatowca z wyposażeniem w trakcie lotu nie mniej niż 2,5 kg,  Start i lądowanie: pionowe, łagodne lądowanie na trudnym podłożu,  Rozpiętość skrzydeł co najmniej 120 cm ,  Rozpiętość skrzydeł nie więcej niż 170 cm,  Baterie samolotu ze wskaźnikiem określającym poziom naładowania baterii  Kamera wymienna, integralna z BSP, odporna na wstrząsy (shock-free), zapis parametrów lotu na karcie SD kamery,  Zasięg łączności telemetrycznej między operatorem a BSP co najmniej 2 km,  Precyzyjne pozycjonowanie zdjęć za pomocą odbiornika GNSS obsługującego systemy satelitarne GPS, GLONASS, GALILEO oraz SBAS,  Wyznaczanie precyzyjnej pozycji zdjęć metodą PPK z możliwością wykorzystywania obserwacji z sieci stacji referencyjnych,  Kadłub BSP musi mieć wnękę montażową umożliwiającą instalację sensora optycznego o łącznej masie nie większej niż 600 gramów, musi mieć możliwość wymiany/zamontowania/doposażenia różnych sensorów w tym w multispektralne sensory optyczne,  Czas lotu z pełnym wyposażeniem co najmniej 30 minut,  Minimalna prędkość lotu – 16 m/s. 2.2. Wyposażenie zestawu:  Wymienny sensor optyczny: - musi być wyposażona w matrycę min. APS-C o rozdzielczości nie mniejszej niż 24 Mpix, - waga kamery nie więcej niż 600 g, -spełnia warunki instalacji we wnęce montażowej BSP,  Pulpit sterujący wyposażony w tablet umożliwiający zaplanowanie nalotu oraz weryfikację jego bieżących parametrów, pracujący na częstotliwościach dopuszczalnych na terenie Polski, o zasięgu nie mniejszym niż 2 km, umożliwiający zdalną kontrolę BSP. Pulpit sterujący musi być wyposażony w dedykowaną ładowarkę oraz smycz/szelki,  Powietrzny oraz naziemny modem radiowy, umożliwiający bezproblemową komunikację pomiędzy BSP a stacją naziemną, pracujący na dwóch niezależnych częstotliwościach, dopuszczalnych na terenie Polski, o zasięgu nie mniejszym niż 2 km,  Jedno (L1) lub dwuczęstotliwościowy (L1+L2) system precyzyjnego pozycjonowania GPS PPK (post processing kinematic) lub RTK (real time kinematic), wyznaczający współrzędne pozycji z częstotliwością nie mniejszą niż 5Hz, obsługujący systemy satelitarne GPS, GLONASS, GALILEO oraz SBAS, zapewniający dokładność określenia trajektorii lotu nie mniejszą niż +/- 5 cm.  Oprogramowanie stacji naziemnej umożliwiające planowanie lotu, planowanie misji fotogrametrycznych oraz kontrolę i rejestrację parametrów lotu,  Taka ilość baterii Li-Ion do BSP, która zapewni 5h ciągłej pracy bez dostępu do zasilania,  Taka ilość baterii do aparatu, która zapewni 5h ciągłej pracy bez dostępu do zasilania,  Dwie ładowarki do baterii do BSP,  2 karty pamięci do wymiennego sensora optycznego, pojemność nie mniejsza niż 64GB, prędkość zapisu nie mniejsza niż 80 Mb/s;  Pokrowiec transportowy lub skrzynia na BSP. 2.3 Aplikacja kontrolująca lot zainstalowana na tablecie działającym w środowisku Android.  Przekątna ekranu co najmniej 7”,  Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth,  Wbudowany odbiornik GPS nawigacyjny. 2.4 W zestawie dedykowane oprogramowanie producenta do planowania i sterowania nalotem zapewniających co najmniej:  Definiowanie obszaru nalotu z określonym pikselem terenowym oraz pokryciem poprzecznym i podłużnym,  Zautomatyzowana weryfikacja gotowości systemu przed nalotem (Checklist),  Możliwość dostosowania wysokości nalotu do zmieniającego się ukształtowania terenu,  Podgląd pozycji BSP w trakcie lotu oraz podstawowych parametrów,  Możliwość wyzwolenia procedur awaryjnych z poziomu kontrolera,  Możliwość przejęcia ręcznej kontroli nad lotem BSP. 2.5 Oprogramowanie do post-processingu trajektorii lotu:  możliwość obliczenia precyzyjnych współrzędnych środków rzutów w trybie post-processingu na podstawie danych ze stacji bazowej (plik Rinex),  typ obliczeń: metoda PPK,  zapis danych do plików tekstowych lub we właściwościach zdjęć. 2.6 Oprogramowanie do przetwarzania danych z nalotu:  licencja wieczysta,  import zdjęć wraz z precyzyjnymi współrzędnymi środków rzutów,  automatyczna orientacja wzajemna zdjęć z nalotu,  automatyczne tworzenie chmury punktów 3D,  automatyczne tworzenie numerycznego modelu pokrycia terenu,  automatyczne tworzenie zortorektyfikowanej, georeferencyjnej mozaiki zdjęć, 3. Szkolenie z obsługi systemu:  Wykonawca zapewni szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi wraz z konfiguracją zakupionego przedmiotu zamówienia systemu bezzałogowego dla min 3 os. w wymiarze 16 h w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szkolenie należy przeprowadzić w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. Szkolenie należy przeprowadzić w terminie ustalonym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie pokrywa Wykonawca.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego w okresie gwarancji polegającego na kontakcie telefonicznym, emailowym w miarę potrzeby z przeszkolonym pracownikiem w zakresie konsultacji odnośnie poprawności planowania i wykonywania nalotów i przetwarzania danych. 4. Inne wymagania:  Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy,  Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w języku polskim instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną,  Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia problemu zapewnić Zamawiającemu niezwłocznie wsparcie techniczne za pomocą łączy telefonicznych lub emailowo. W przypadku gdy będzie to konieczne wykonawca oddeleguje swojego pracownika do siedziby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku w terminie do 3 dni roboczych,  Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, zostanie zobligowany przez Zamawiającego do dokonania demonstracji oferowanego sprzętu w lokalizacji ustalonej wraz z Zamawiającym celem potwierdzenia funkcjonalności oferowanego sprzętu i zgodności z wymaganymi parametrami,  Po pozytywnej weryfikacji Zamawiający dokona wyboru oferty i podpisze umowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach