Przetargi.pl
Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Rektorat Żeromskiego 5 (Kielce) – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny- Krakowska 11 (Kielce)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25369 Kielce, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 497 277 , fax. 413 497 278
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 497 277, fax. 413 497 278
  REGON: 140700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Rektorat Żeromskiego 5 (Kielce) – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny- Krakowska 11 (Kielce)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz budowa traktu światłowodowego łączącego wybrane lokalizacje UJK na terenie miasta Kielce: 1)Rektorat- Żeromskiego 5 2)Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – Krakowska 11 2.Wymagania ogólne projektu dla traktu: 1) wykorzystanie istniejących rurociągów kablowych, tam gdzie jest to możliwe, 2) budowa rurociągu kablowego złożonego z 2 rur RHDPE 40/3,7p, dla części trasowej nie posiadającej istniejących rurociągów, 3) zapasy technologiczne na trasach przebiegu i w lokalizacjach końcowych, 4) kable światłowodowe 48J rozszyte na panelach, 5)zaprojektowanie i wykonanie studni kablowych na skrzyżowaniach planowanego rurociągu z istniejącymi należącymi do UJK (studnia na rogu Placu Wolności i ul. Mickiewicza przewidziana w projekcie przebudowy Placu Wolności). 3.Wymagania szczegółowe dla traktu Rektorat Żeromskiego 5 – Krakowska 11 1) Lokalizacja Rektorat Żeromskiego 5: a) przyłącze w pomieszczeniu piwnica- węzeł sieciowy b) rozszycie panelu w istniejącej szafie dystrybucyjnej c) typ złącza SC d) połączenie pomieszczenia piwnica-węzeł sieciowy z pokojem 65 światłowodem 24j: • wykorzystanie istniejących tras kablowych i rurażu, • rozszycie światłowodu na nowych panelach światłowodowych w istniejących • szafach dystrybucyjnych, • typ złącza S.C. 2) lokalizacja Krakowska 11: a) przyłącze w serwerowni w piwnicy, b) rozszycie panelu w istniejącej szafie 42U d) typ złącza SC 4. Dostarczenie patchcordów światłowodowych: a) typ SC długość 1m – 48 sztuk; b) typ SC/LC długość 2 m – 24 sztuki; c) typ S.C./LC długość 3m – 24 sztuki. 5.Udzielenia minimum 3 letniej gwarancji i rękojmi na materiały i wykonawstwo. 6.Czas usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji nie dłuższy niż 21 dni. 7.Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : - prace fizyczne ( min. 3 os.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca polega na innych podmiotach: a/oceni czy, udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu, b/zbada czy, nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podstawy do wykluczenia. Jeżeli, zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zajdą przesłanki do wykluczenia podmiotu udostępniającego Zamawiający zastosuje art. 22a ust.6 ustawy PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi spełnić warunki o których mowa w sekcji III.1.3), tzn. że zdolność techniczna i zawodowa nie będzie sumowana. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, z przyczyn o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach