Przetargi.pl
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Gmina Lipnik ogłasza przetarg

 • Adres: 27540 Lipnik, Lipnik
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8691410, 8691419 , fax. 158 691 754
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnik
  Lipnik 20
  27540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8691410, 8691419, fax. 158 691 754
  REGON: 83040983800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej, przyjmuje się, że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 29.06.2018 r. Kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na rachunek Gminy Lipnik, Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bezpośrednio na konta banków, wobec których zamawiający posiada takie zobowiązania nie później niż do dnia 29.06.2018 r. Zobowiązania podlegające konsolidacji: 1) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg o/Lipnik wg umowy Nr 2/JST/2013 z dnia 30.12.2013 roku – kwota objęta konsolidacją 2 910 691 zł, 2) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg o/Lipnik wg umowy Nr 1/JST/2013 z dnia 21.10.2013 roku – kwota objęta konsolidacją 1 676 468 zł. 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 - 2029 w 23 ratach: I rata kapitałowa do 30.09.2018 r. - 238 000 zł II rata kapitałowa do 31.12.2018 r. - 238 159 zł III rata kapitałowa do 31.03.2019 r. - 110 000 zł IV rata kapitałowa do 30.06.2019 r. - 110 000 zł V rata kapitałowa do 30.09.2019 r. - 110 000 zł VI rata kapitałowa do 31.12.2019 r. - 112 000 zł VII rata kapitałowa do 31.03.2020 r. - 135 000 zł VIII rata kapitałowa do 30.06.2020 r. - 135 000 zł IX rata kapitałowa do 30.09.2020 r. - 135 000 zł X rata kapitałowa do 31.12.2020 r. - 136 000 zł XI rata kapitałowa do 30.09.2021 r. - 170 000 zł XII rata kapitałowa do 30.09.2022 r. - 170 000 zł XIII rata kapitałowa do 30.09.2023 r. - 170 000 zł XIV rata kapitałowa do 30.09.2024 r. - 170 000 zł XV rata kapitałowa do 30.09.2025 r. - 170 000 zł XVI rata kapitałowa do 31.03.2026 r. - 290 000 zł XVII rata kapitałowa do 30.06.2026 r. - 290 000 zł XVIII rata kapitałowa do 31.03.2027 r. - 290 000 zł XIX rata kapitałowa do 30.06.2027 r. - 290 000 zł XX rata kapitałowa do 31.03.2028 r. - 290 000 zł XXI rata kapitałowa do 30.06.2028 r. - 290 000 zł XXII rata kapitałowa do 31.03.2029 r. - 269 000 zł XXIII rata kapitałowa do 30.06.2029 r. - 269 000 zł Jeżeli termin spłaty raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem płatności. Spłata ostatniej raty kredytu przypada do dnia 30.06.2029 r. 4. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża banku, WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego dzień spłaty odsetek. - celem przygotowania oferty Wykonawca winien przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 30.04.2018 r w wysokości 1,70% 5. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od wykorzystanej kwoty kredytu, według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w trakcie trwania umowy. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w lipcu 2018 r. 6. Prowizja 0% od kwoty uruchomionego kredytu. 7. Stała marża banku nie podlega zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej lub późniejszej spłaty poszczególnych rat kredytu jak również spłaty rat kredytu w innych wysokościach i terminach niż określone w „Harmonogramie spłaty kredytu konsolidacyjnego” oraz wcześniejszej spłaty całości kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 7. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. 8. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają uprawnienia (koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach