Przetargi.pl
„Wykonanie sieci wodnociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”: Zadanie 1-Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm w Zagnańsku ul. Chełmowa ”. Zadanie 2 - Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów, Gmina Zagnańsk”.

Gmina Zagnańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 001 322 , fax. 413 001 373
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagnańsk
  ul. Spacerowa 8
  26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 001 322, fax. 413 001 373
  REGON: 29101086600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie sieci wodnociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”: Zadanie 1-Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm w Zagnańsku ul. Chełmowa ”. Zadanie 2 - Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów, Gmina Zagnańsk”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm w Zagnańsku, ul. Chełmowa, na działkach nr 400/2,398/1,372/7, gm. Zagnańsk Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz z odcinkami ONS; b) budowę sieci wodociągowej z rur PE, o średnicy Ø125, długości ok. 134,00 mb; c) budowę ONS (Odcinki Należące do Sieci) z rur PE – 2 szt. w granicach pasa drogowego do nieruchomości nr 542/3 oraz 372/8 obręb Zachełmie. Zadanie 2 Budowa wodociągu rozdzielczego na działkach nr 761/2,761/3w msc. Kajetanów, Gmina Zagnańsk. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz z odcinkami ONS; b) budowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy Ø125, długości 317 mb; c) budowę ONS ( Odcinki Należące do Sieci) – 2 szt. w granicach pasa drogowego do nieruchomości zabudowanych nr 563/4,563/5 obręb Kajetanów; d) odtworzenie uszkodzonych elementów pasa drogowego na odcinkach prowadzonych robót.. W zakresie realizacji Zadania 1 i 2 1.Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy uniknąć zniszczenia (wymieszania z ziemią) materiału istniejącej podbudowy. Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące obydwóch zadań : a) Przez okres realizacji Zadań 1 i 2 należy zachować ciągłość dojazdu do posesji, w obrębie których wykonywane będą roboty budowlane. b) związku z planowaną budową drogi na ul. Chełmowej w msc. Zachełmie zadanie 1 należy zrealizować przed rozpoczęciem robót drogowych. c) W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 0308T w msc. Kajetanów roboty instalacyjne na zadaniu 2 w granicach pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0308T należy zrealizować przed rozpoczęciem robót drogowych. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych w budżecie gminy oraz nie wniesienie wkładu finansowego przez Inicjatorów, brak zgody na przeniesienie zgłoszeń zamiaru budowy obiektu budowlanego – wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę). f) Zakres do wykonania robót został określony w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót (stanowiących załączniki do SIWZ) oraz zapisami w SIWZ. g) Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację wyłącznie uściślającą, zostały one użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. h) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie. i) Zadania 1 i 2 będą odbierane przy udziale „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o. o. jako przyszłego zarządcy wybudowanej infrastruktury. 3.3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Zadanie 1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45231110-9 Kładzenie rurociągów, Zadanie 2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45231110-9 Kładzenie rurociągów, 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz zakresy robót zawarte są w: 3.1.1. Dokumentacjach technicznych - załączniki Nr 8.1; 8.2 oraz w przedmiarach uszczegółowiających – załączniki Nr 10.1; 10.2 stanowiące załączniki do SIWZ 3.1.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącym załączniki Nr 9.1; 9.2 do SIWZ 3.4.3 Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 3.2. Rysunki i część opisowa dla wszystkich zadań są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. 3.3. Zakres zamówienia realizowany będzie w ramach inicjatyw lokalnych. 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych, brak zgody na przeniesienie zgłoszenia na budowę w zakresie zadania 1 i 2). 3.5. Realizacja robót będzie możliwa po dopełnieniu przez Zamawiającego czynności formalno-prawnych związanych z przepisaniem na rzecz Gminy Zagnańsk zgłoszenia robót budowlanych na budowę w części niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Planowany czas niezbędny na przepisanie zgłoszenia na budowę - ok. 21 dni. 3.6.Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej ponosi Wykonawca. 3.7.Warunki płatności - Zamawiający przewiduje dokonanie płatności za realizację przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej na każde zadanie oddzielnie po zakończeniu robót i bezusterkowym odbiorze całego zakresu objętego zamówieniem w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 – 800,00 zł; Zadanie 2 – 1000,00 zł; W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na większą ilość zadań niż jedno, kwoty wadiów z obydwóch zadań muszą się zgadzać w sumarycznej kwocie w zależności od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę (tj.: obydwa zadania - wadium w kwocie: 1 800,00 zł). 18.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 18.3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie: nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk: Zadanie1:–„Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm w Zagnańsku, ul. Chełmowa”, gm. Zagnańsk ; Zadanie 2: - „Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów, gm. Zagnańsk”, Należy wskazać numer zadania 1 lub/i 2, którego wadium dotyczy. 18.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.7. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.9. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Oświadczenie o przynależność lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium . 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach