Przetargi.pl
Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg ciągnikiem opłużonym wraz z rozrzutnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2014/2015: Rejon I

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3 3
  44-361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg ciągnikiem opłużonym wraz z rozrzutnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2014/2015: Rejon I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac zimowego utrzymania dróg przy pomocy ciągnika opłużonego wraz z rozrzutnikiem na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 na nw. drogach wraz z sprawowaniem dyżuru stacjonarnego sprzętu i kierowcy. Zadanie obejmuje realizację powyższej usługi na drogach powiatowych (zgodnie z załącznikiem mapowym) na 10,82km dróg. Zamawiający zakłada w czasie trwania umowy następujące ilości godzin pracy sprzętu oraz pełnienia dyżuru stacjonarnego sprzętu i kierowcy w siedzibie PZD: Zakładana liczba godzin pracy sprzętu Zakładana liczba godzin dyżuru stacjonarnego 350 20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 500,00zł (słownie: pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach