Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych oraz instalacji sanitarnych w budynku klubu sportowego OKS Otwock.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W OTWOCKU ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W OTWOCKU
  ul. Armii Krajowej 4
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  REGON: 012766075
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych oraz instalacji sanitarnych w budynku klubu sportowego OKS Otwock.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych oraz instalacji sanitarnych w budynku klubu sportowego OKS Otwock mieszczącego się przy ul. Sportowej 1, 05-400 Otwock wg załączonej Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz projektu umowy będących załącznikiem do SWZ.2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.3. W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac,4. Wszelkie niezgodności ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach