Przetargi.pl
„Dostawa serwerów, sprzętu komputerowego oraz dysków optycznych w podziale na 4 części zamówienia”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-673 Warszawa, Podleśna 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  Podleśna 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000080507
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa serwerów, sprzętu komputerowego oraz dysków optycznych w podziale na 4 części zamówienia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk serwerów typu RACK (specyfikacja techniczna „SER_AWOS”).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części nr 1 zamówienia;Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych:a) 50 sztuk komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym oraz akcesoriami (specyfikacja techniczna „PC1”),b) 50 sztuk monitorów (specyfikacja techniczna „MON1”).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części nr 2 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk serwerów typu RACK (specyfikacja techniczna „SER_COP”).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części nr 3 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków optycznych:a) 400 sztuk płyt CD (specyfikacja techniczna „Płyta CD”);b) 700 sztuk płyt DVD (specyfikacja techniczna „Płyta DVD)”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części nr 4 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach