Przetargi.pl
Wykonanie prac budowlanych polegających na: modernizacji sieci wod-kan zewnętrznej, dróg i oświetlenia terenu SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 341 270, , fax. 426 341 254
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Północna 42
  91-425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 341 270, , fax. 426 341 254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswlodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac budowlanych polegających na: modernizacji sieci wod-kan zewnętrznej, dróg i oświetlenia terenu SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 1) Prace budowlane budowlano-wykonawcze w zakresie: - architektury - zagospodarowanie terenu, - murki oporowe (naprawa murków, zastosowanie okładzin itp. ), - fontanna, - wykonanie nowych gazonów od strony ul Północnej , - wykonanie modernizacji schodów od strony ul Północnej wraz z modernizacją daszku - schodów wejściowych do budynku biurowego, - schodów do budynku C - schodów do budynku Wielofunkcyjnego, (zmiana okładzin, poprawienie konstrukcji, barierki itp.) - mała architektura i wyposażenie terenów zielonych (projekty ścieżek, lamp oświetleniowych, ławek poprawa drzewostanu ), - elewacje budynków zaplecza technicznego od strony ul Źródłowej wraz z wymianą wrót garażowych i drzwi, montażem szlabanu i bramy wjazdowej - izolacja przeciwwodna ścian piwnic budynku Centrum Stomatologii, - izolacja przeciwwodna ścian piwnic w części budynku B od strony dziedzińca - wymiana instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej i w piwnicy budynku Centrum Stomatologii ul. Anstadta 4 - wymiana sieci sanitarnych - wod.- kan. wraz z wyminą 2 hydrantów zewnętrznych, z uwzględnieniem etapowości prac i przy zachowaniu ciągłości pracy szpitala. - wymiana sieci elektrycznych w zakresie oświetlenia terenu z wymianą lamp oświetleniowych i zasilania fontanny - dróg – ciągi piesze i jezdne, ścieżki ogrodowe, wydzielenie miejsc składowania odpadów. - technologii wykonywania prac ze szczególnym uwzględnieniem etapowości prac umożliwiających ciągłość pracy szpitala
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach