Przetargi.pl
Wykonanie, organizacja i obsługa stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas wydarzeń w ramach kampanii „Segreguję odpady”.

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129 , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, organizacja i obsługa stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas wydarzeń w ramach kampanii „Segreguję odpady”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, organizacja i obsługa stoisk informacyjno-edukacyjnych podczas wydarzeń w ramach realizowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Segreguję odpady” oraz 2. Przygotowanie projektów graficznych i wizualizacji oraz wykonanie dwóch stoisk informacyjno-edukacyjnych wykorzystywanych do edukacji w ramach kampanii „Segreguję odpady”. 3. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie projektów graficznych oraz projektów aranżacji stoisk przed dokonaniem zamówienia elementów wyposażenia stoisk. Uwaga! Zamawiający dopuszcza, że w przypadku obsługiwania w tym samym czasie więcej niż dwóch wydarzeń, Wykonawca może rozdzielić wykonane stoiska na wszystkie wydarzenia. Dodatkowo udostępnione będą Wykonawcy do zaaranżowania elementy wystawiennicze będące w zasobach Zamawiającego. Ilość zaplanowanych wydarzeń to 40, które odbywać się będą głównie w soboty i niedziele, przy założeniu, że najwięcej wydarzeń odbędzie się w czerwcu oraz dopuszczalna jest sytuacja, gdzie równolegle odbywać się będzie do 4 wydarzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą sporządzony przez siebie „Program edukacyjny”, zawierający propozycje minimum 3 zabaw lub konkursów edukacyjnych dla każdej z 3 grup: dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze prawidłowej segregacji i recyklingu odpadów, o którym mowa w pkt. 3 Rozdziału 1 SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach