Przetargi.pl
Promocja Kwidzyna przez sport

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 556 464 703
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 556 464 703
  REGON: 52354800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Kwidzyna przez sport
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy usług związanych z promocją Kwidzyna przez sport. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia. 3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia a usługi, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: • czynności objęte przedmiotem zamówienia nie stanowią czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, ponieważ ich wykonanie nie wymaga nawiązania stosunku pracy z pracownikiem zobowiązanym do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę za wynagrodzeniem. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był dopuszczony do rozgrywek najwyższej ligi rozgrywkowej piłki ręcznej w sezonie 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest promocja Kwidzyna przez drużynę sportową PGNiG Super Ligi mężczyzn Zakres świadczeń:5. Umieszczenia logo Miasta Kwidzyn na strojach sportowych zawodników i trenerów, a także wszystkich materiałach, gadżetach reklamowych, zdjęciach i folderach drużyny; 6. Udziału drużyny we wskazanych przez Zamawiającego akcjach społecznych7. Przekazywania Zamawiającemu informacji prasowej w postaci odpowiednio zredagowanych artykułów prasowych oraz dokumentacji fotograficznej wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji z rozegranych spotkań na adres wiadomosci@kwidzyn.pl w terminie określonym w ofercie od momentu zakończenia spotkania. 8. Przekazywania Zamawiającemu na adres wiadomosci@kwidzyn.pl z 7 dniowym wyprzedzeniem informacji prasowej i plakatu w przypadku rozgrywania meczu przez Zamawiającego w charakterze gospodarza spotkania. 9. Prezentowania nazwy Miasta Kwidzyn i jego logo podczas meczów drużyny Wykonawcy; 10. Informowania kibiców oraz środków masowego przekazu, w tym na portalach społecznościowych Wykonawcy, o wspieraniu finansowym przez Miasto Kwidzyn; 11. Umieszczenia na stronie www i profili społecznościowych Wykonawcy logo Miasta Kwidzyn oraz banera z linkiem przekierowującym na stronę Miasta Kwidzyn: www.kwidzyn.pl i wskazanych profili na portalach społecznościowych 12. Umieszczenia logo Miasta Kwidzyn na biletach wstępu, plakatach, w programach meczowych oraz wszystkich innych nowo emitowanych materiałach promocyjnych Wykonawcy 13. Udziału drużyny w kampaniach medialnych promujących Miasto Kwidzyn oraz wskazanych przez Zamawiającego 14. Prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Miasto Kwidzyn wizerunku, logo drużyny oraz wizerunku zawodników Wykonawcy w okresie trwania umowy; 15. Przekazywania comiesięcznego raportu z realizacji nałożonych zadań na adres wiadomosci@kwidzyn.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach